Genade en Waarheid

 

Welkom

op

de website van

Genade en Waarheid

     

 

Beste lezer:

Welkom op de website van Genade en Waarheid! Deze website heeft tot doel mensen bekend te maken met het Evangelie van Gods Genade!  Handelingen 20:24 wat ten eerste aan de apostel Paulus bekend werd gemaakt door de opgestane Heere Jezus Christus! Alleen de brieven van de apostel Paulus bevatten deze Genade en waarheid van God in de Heere Jezus Christus. Romeinen 5:8 en 9 zegt ons het volgende:" Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn"  Beste lezer, deze liefde van God wil ik met u delen via deze site. Dit is geen site van een plaatselijke Evangelische gemeente of kerk. Deze site is onafhankelijk van welke kerk of gemeente.  U zult zich afvragen waarom weer een site over het geloof in Christus? Het antwoord hierop is dat er weinig sites zijn hier in Nederland die de zuivere boodschap van Gods Genade en Zijn waarheid duidelijk naar voren brengen !

Gods wil voor u en mij kunnen wij lezen in in de eerste brief aan Timotheus en wel in I Timotheus 2:3,4: "Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen" Het is dus niet alleen behoudenis en het eeuwige leven ontvangen van God wat natuurlijk het allerbelangrijkste is maar ook tot kennis der waarheid komen! God wil ook dat u en ik gaan groeien in het geloof en dat gaat via Zijn boodschap van Genade! Handelingen 20:24. 

Daarom dus deze site en het woord der waarheid is het Evangelie van genade Lees Kolossensen 1: 5,6 en 7. Deze boodschap van Genade bouwt op en versterkt u als gelovige in Christus en als u deze boodschap leert kennen en dit Evangelie ook vasthoudt, dan bent u gehoorzaam aan God!  

"Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften , naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt"

 Romeinen 16:25-26

Deze site is tweetalig namelijk Nederlands en Engels    

   We gebruiken  op deze site de Statenvertaling.  Het is de Statenvertaling.  Waarom de Statenvertaling? Omdat de Statenvertaling het dichtst bij de oorspronkelijke tekst staat. Er staat ook  "uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet".

Voor Engelse Bijbelstudies gebruiken wij de King James vertaling die vaak nog nauwkeuriger is vertaald uit de oorspronkelijke talen. Op de website kunt u Nederlandse en Engelse studies terugvinden en ook  Duitse  boekjes/Bijbelstudies. Nederlandse en Engelse Bijbelstudies  zijn geschreven door o.a. pastors uit de Verenigde Staten. De Nederlandse Bijbelstudies zijn dan vertalingen uit het Engels. Sinds een paar jaar zijn er door de Editor zowel Nederlandse als Engelse Bijbestudies, Bijbelboeken (vers bij vers commentaren) geschreven. Zie pagina Boeken. 

Waarom 3 talen op een site ? Ten eerste is de website in het Nederlands omdat het is gericht aan het Nederlandse publiek. Waarom Engels zult u zich afvragen. Engels is een wereldtaal. Met deze Engelse Bijbelstudies/boeken kan je de gehele wereld het Evangelie van Gods Genade doorgeven.  De meeste mensen in Europa en over de gehele wereld kunnen ook Engels spreken en schrijven.  En in Europa wordt  de Duitse taal ook veel gesproken en gelezen; vandaar deze 3e taal op de website!

 

     Beste lezer dit is heel belangrijke vraag voor u: Kent u God  in uw leven? Als u Hem nog niet kent, kunt u Hem nu leren kennen!  Wij komen  als mensen allemaal van Adam! Adam nadat hij van de boom van goed en kwaad gegeten had,  kreeg een zondige natuur.  Genesis 3. Die zondige natuur gaf hij door aan de gehele mensheid. Met die natuur van Adam worden wij geboren! Wij zijn geboren zondaars en het maakt niet uit hoeveel zonde je/u gedaan hebt, je/u bent een zondaar en schuldig voor God. Dit bevestigt Romeinen 5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben.   Beste lezer: Gelukkig is er goed nieuws! Van deze schuld en eeuwige dood kunt u vrij komen als u de Heere Jezus Christus aanvaard als persoonlijk Verlosser!  Waarom Christus zal u zich afvragen?  Waarom Hij? Waarom geen Mohammed of Boeddha of een andere held of god?  Het antwoord hierop is dat Mohammed en Boeddha net als u en ik mensen waren. Boeddha zei aan het einde van zijn leven: ik heb het niet gemaakt!

Christus is God en Mens 100% en stierf voor u en mij, ja voor onze zonden aan het kruis op Golgotha. Hij zei aan het kruis: Het is volbracht!  I Korinthe 15:3,4 vertelt ons het volgende: "Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften."

  God heeft ons mensen zo liefgehad dat Hij Zijn Eigen Zoon liet sterven voor ons aan het kruis! Want God is liefde!  Nogmaals Romeinen 5:8 bevestigt dit: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren."  Misschien zult u zeggen ik ben toch goed? Ik doe niemand kwaad. Ik ben geen terrorist in deze wereld die mensen opzettelijk dood!  Wel beste lezer u en ik  zijn  van nature zondaars, omdat wij van Adam afstammen. Met die zondige natuur zijn wij geboren!  Dit bevestigt Romeinen 5:12!  Christus betaalde voor u en mij met Zijn eigen bloed om ons voor eeuwig vrij te kopen! Hij is en was zonder zonde! Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen! Dit is echte liefde, liefde van God!

I Petrus 3:18a : "Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen"

 En Hij is ook opgestaan uit de doden om u en mij het eeuwige leven te geven!  Romeinen 4:25: "Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking"

Beste lezer, erken dat u een zondaar bent van nature en een Verlosser nodig heeft in uw leven. U kunt de Heere Jezus Christus nu aanvaarden als uw persoonlijk Verlosser en Redder! Nu is de dag van behoudenis! Lees II Korinthe 6: 2!  Het aanvaarden is geloven / vertrouwen dat Hij stierf in uw plaats aan het kruis en dat Hij is opgestaan om u het eeuwige leven te geven!

Doe het nu, vandaag! Thuis of waar u zich ook bevind!  Wie zal zeggen dat het morgen nog kan! Als u het nu doet gaat u over van de eeuwige dood naar het eeuwige leven!  Doet u dit niet dan zult u Hem als uw Rechter ontmoeten en zult u zelf moeten betalen voor uw zonden. Openbaring 20:11-15

 

 

In Hem verbonden

 

 

J.W.Weeda