De eerste brief van de apostel Johannes

Inleiding

De persoon Johannes

Wie was Johannes? Johannes was net als Petrus een apostel van Jezus Christus. Hij was een van de twaalf apostelen die Jezus Christus op aarde uitkoos. Hij was de broeder van Jakobus die eveneens een apostel was. De apostelen werden toen de Heere Jezus op aarde was discipelen genoemd. Johannes was de discipel die de Heere liefhad. In Johannes 13 vers 23 lezen wij het volgende: En een van Zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welken Jezus liefhad.  

De eerste brief van de apostel Johannes

Deze eerste brief van de apostel Johannes is gericht tot de besnedenen, de gelovige Joden. In Galaten 2 vers 9 lezen wij het volgende: En als Jakobus en Cefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Uit dit ver concluderen wij dus dat zowel Petrus , Jakobus en Johannes die deze brieven schreven aan gelovige Joden hebben geschreven. Zij richten zich tot de besnedenen en Paulus richtte zich na deze overeenkomst alleen tot de heidenen, de onbesnedenen. Deze brief is ook bedoeld voor de toekomst als gelovige Joden in de Grote Verdrukking deze brief en die van Petrus en Jakobus en Judas zullen gaan lezen. 

I Johannes 1 vers 1

Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens

Vers 1: Hetgeen van den beginne was. Wat betekent dit? Het antwoord hierop is namelijk der schepping, dat is van alle eeuwigheid; In Micha 5 vers 1 lezen wij:  En gij Bethlehem, Efretha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israel en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.  En Johannes 1 vers 1: In den beginne was het Woord, en het Woord  was bij God , en het Woord  was Godwaarmede de Goddelijke natuur van Christus beschreven wordt; gelijk met de volgende woorden Zijn menselijke natuur, naar welke Hij gehoord, gezien en getast is, en in welke hij ook door wonderen en anderszins zijn heerlijkheid somwijlen heeft geopenbaard. Hij de Heere Jezus Christus is het Woord des levens! Johannes, Petrus en de andere discipelen konden Hem aanschouwen toen Christus op aarde was, konden Hem aanraken, konden Hem zien. Zij waren getuigen van Hem die het Woord des levens is. In Johanne 1 vers 4 lezen wij: In Hetzelfde was het leven, en het Leven  was het Licht der mensen

I Johannes 1 vers 2

Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.

Vers 2: Wat betekenen deze woorden? En het Leven is geopenbaard. Het Leven is Christus Die in het vlees was op aarde, in Zijn aardse bediening met als doel te sterven voor de mensheid aan het kruis. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij de Zoon van God Die ook het leven genaamd wordt! In Johannes 14 vers 6 kunnen wij dit lezen: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Dit is algemene waarheid mijn broeders en zusters en wij zouden dit vers in combinatie met een een paar andere verzen ook mensen kunnen laten zien dat Christus deWeg tot God heeft geopend! En zij, zoals Johannes, Petrus en anderen hadden Hem gezien en waren getuigen van Hem. Christus bevat het eeuwige leven want Hij geeft ook het eeuwige leven en Hij is het Leven omdat Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij was bij de Vader en verliet Zijn troon en werd Mens voor ons mensen om al onze zonden op Zich te nemen aan het kruis. Filippenzen 2: 5-11. Zij, de 12 discipelen/ apostelen hadden Hem in Zijn Menselijke gedaante waarin Hij zich openbaarde gezien. Hij stierf aan het kruis en stond na 3 dagen op uit de doden en Hij leeft! Ook dit hadden de 12 apostelen allemaal gezien en waren ook getuigen van geweest. 

I Johannes 1 vers 3

Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.

Vers 3: Hetgeen de apostel Johannes, Petrus en de andere apostelen in totaal 12 hadden de Heere Jezus Christus gezien in Zijn aardse bediening. Zij Johannes, Petrus en Jakobus waren getuigen geweest op de berg van Zijn majesteit en zij hadden Hem ook gezien na Zijn opstanding dat Hij leeft en de dood heeft overwonnen. Dit verkondigden zij de besnedenen. Het Evangelie van het Koninkrijk , het Evangelie der besnedenen zodat de gelovige Joden waarnaar Johannes schrijft ook geestelijke gemeenschap zouden hebben met hem en Petrus en Jakobus de broeder des Heeren en dat deze gemeenschap ook zou zijn met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Dit natuurlijk automatisch als zij dezelfde geestelijke dingen zouden delen met Johannes. 

I Johannes 1 vers 4

En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Vers 4: Deze dingen schrijven wij u met de bedoeling dit: namelijk dat door de prediking van het Evangelie der besnedenen en het Evangelie van het Koninkrijk de werking van den Heiligen Geest in uwe harten zou gaan werken en zij blijdschap zouden gaan ervaren. Dat betekent een meer en meer toeneme en hierna volmaakt zou zijn.  In verband met gebed zei de Heere Jezus Christus tot Zijn discipelen dit: Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Johannes 16:24. De vervulling is volmaaktheid. 

Lieve broeders en zusters wij zijn al volmaakt in Hem, Christus en uit dankbaarheid mogen wij blij zijn en wat wij allemaal in Christus hebben. Daarvoor kunnen wij God altijd danken en blij zijn. Kolossenzen 2 vers 10 (lees dit vers). Laat ons elke dag verblijden hierin broeders en zusters. Filippenzen 4: 4!

I Johannes 1 vers 5

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

Vers 5: Johannes en de andere 11 apostelen hoorden de verkondiging van de Heere Jezus Christus op aarde dat Hij het Licht is der wereld. In Johannes 1 vers 4 en 5 lezen wij: In Hetzelve, in Christus, was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen . En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen.  God is Licht en er is geen duisternis in Christus en Hij schijnt in de duisternis waarin mensen zitten. Dat verkondigden de apostelen aan de Joden, de besnedenen die gelovig waren geworden. 

I Johannes 1 vers 6

 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

Vers 6: In de duisternis wandelen: namelijk van onwetendheid, dwalingen, onheiligheid en zonden, die werken der duisternis zijn. Als mensen dat doen dan liegen ze en doen de waarheid van God niet. Ze wandelen dan niet volgens Zijn waarheid. Mensen kunnen ook afdwalen naar de zonde in de toekomst in de Grote Verdrukking en in de duisternis wandelen. Wandelen hier betekent: 

namelijk zo dat de zonden over de mensen zou heersen. Doen de waarheid niet: dat betekent niet oprecht handelen. 

I Johannes 1 vers 7

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Vers 7: Het is een voorwaarde: maar indien wij in het licht wandelen! Gelijk Hij in het licht is. Hij is het Licht der wereld en in Hem is geen duisternis/ geen zonde! Wat betekenen deze woorden indien wij in het licht wandelen? Het antwoord hierop is dat  niet alleen in de ware kennis van het Evangelie, maar ook in ware reinheid en heiligheid des levens. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Wat betekent dit? Dat Johannes en de gelovigen waarnaar hij deze brief schrijft, gelovige Joden, besnedenen onder elkander en gezamenlijk met God en Zijn Zoon geestelijke gemeenschap hebben. Dit zal ook weer gebeuren in de Grote Verdrukking als veel Joden de Heere Jezus Christus aannemen als Verlosser. Ze zullen dan weer in het licht wandelen want Hij is het Licht. Ook deze Joden, besnedenen worden door het bloed van Jezus Christus wat vergoten is op Golgotha gereinigd. Wij als gelovigen in Christus onder deze bedeling van Genade Efeze 3:1-3 zijn al gereinigd en vergeven door het bloed van Christus. Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14. In tegenstelling tot deze gelovigen hebben wij dit al ontvangen! Wat een liefdevolle, liefhebbende en wonderbare God hebben wij broeders en zusters! 

I Johannes 1 vers 8

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

Vers 8: Wat betekenen deze woorden? Natuurlijk ook in de toekomst in de Grote Verdrukking zullen de gelovigen, dus degenen waarnaar Johannes schrijft ook kunnen zondigen en als ze dat ontkennen dat ze geen zonde hebben dan verleiden zij zichzelf . Wat betekent dit dan? Dit betekent van de rechte weg die tot de zaligheid leidt! De waarheid hier is de waarheid van God en die is niet in hen. Dat is, Gods Woord, hetwelk de waarheid genoemd wordt, In Johannes 17 vers 17 lezen wij: Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Dit zei Christus op aarde in de hof van Gethsemane vlak voor zijn gevangeneming en kruisiging. Mensen zullen wel hun zonden moeten belijden aan God en erkennen dat ze zonden doen. Wij daarentegen zoals al in vers 7 vernoemd hebben de vergeving van zonden. Wij hoeven onze zonden niet meer te belijden aan God. Wij mogen de Heere danken voor Zijn vergeving van al onze zonden van verleden, heden en toekomst! Wat geweldig om dit te weten en te geloven. 

I Johannes 1 vers 9

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Vers 9: Die wij hier heeft geen betrekking op ons lieve broeders en zusters want wij hebben de vergeving van zonden Efeze 1:7, 4: 32. Die wij gaat over de besnedenen waarnaar Johannes schrijft (zie Galaten 2). Zonden belijden wat betekent dit? Namelijk voor God, met waar berouw en betering. Als ze dit niet doen dan zal Hij hun zonden niet vergeven en reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dit is met voorwaarde want ze behoren dit te doen. Wij echter als leden van het Lichaam van Christus mogen natuurlijk ook onze zonden bekend maken bij God maar hoeven niet om vergeving te vragen want die hebben wij al. Wij kunnen elke dag God danken voor Zijn vergeving van zonden van verleden, heden en toekomst. 

I Johannes 1 vers 10

 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Vers 10: Het ontkennen van zondigen maakt God tot een leugenaar zegt hier de apostel Johannes tot de besnedenen waarnaar hij deze brief richt. God zegt namelijk in Zijn Woord wat de waarheid is, dat de mensen zondaars zijn en daarom plegen ze ook zonden. Zijn Woord is niet in ons. Wat betekenen deze woorden? Dat is, de waarheid; namelijk die God in Zijn Woord voorstelt, gelijk Hij spreekt. Het is een herhaling van vers 8. Wij broeders en zusters, leden van het Lichaam van Christus, zijn ook zondaars maar geredde zondaars door Christus bloed op Golgotha vergoten voor ons!!!  Wij hoeven niet om vergeving te vragen aan God, wij hebben de vergeving van al onze zonden al. Dit is gebeurd doordat Christus voor ons stierf, ja in onze plaats aan het kruis. En wij stierven met Hem, onze oude men is met Hem gekruisigd, begraven en wij zijn nieuwe mensen in Hem. Wij behoren niet stil te staan bij onze zonden zoals deze gelovige Joden in de toekomst maar wij behoren ons bezig te houden met de dingen die boven zijn waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Wij zondigen elke dag maar behoren God te danken voor de vergeving van zonden. Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14, Kolossenzen 3:1-3. 

I Johannes 2 vers 1

 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

Vers 1: In dit tweede hoofdstuk zegt de apostel Johannes tegen de gelovige Joden Mijn kinderkens, of kinderen. Kinderen van God. Een vriendelijke manier van benaderen. Wat hij tevoren in vers 9 en 10 van het vorige hoofdstuk zegt tegen hen gaat hij hier in dit tweede hoofdstuk mee verder. Opdat gij niet zondigt: dat is niet opdat gij deze leer zoudt misbruiken om daarop nog meer te zondigen. Indien iemand heeft gezondigd. Wij hebben een : Dat is, opdat gij zoudt weten, en u daarmede troosten, dat wij hebben. Een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige: In het Grieks staat er geschreven paracleton; welke titel eigenlijk betekent een advocaat of voorspraak, die iemands zaak voorspreekt en uitvoert in gericht; en wordt hier Christus toegeschreven! Zo wordt Hij toegenaamd omdat Hij zonder enige zonde is geweest en Hij is rechtvaardig!

I Johannes 2 vers 2

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Vers 2: Hij is een verzoening voor onze zonden: In het Grieks staat er hilasmos;verzoening, dat is, verzoener; gelijk in denzelfden zin Paulus Hem noemt hilasterion; dat is, verzoendeksel. In Romeinen 3 vers 25 lezen wij het volgende: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods" En Hij wordt hier de verzoening zelf genoemd, omdat Hij zichzelf tot verzoening heeft opgeofferd,  In Hebreeen 10 vers 14 lezen wij: Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen de geheiligd worden. En in Hebreeen 9 vers 28 staat geschreven: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid. Dit is Zijn komst op aarde als Hij als Koning komt om hier op aarde de regeren.  Wij die nu leven onder de Bedeling der Genade Efeze 3:1-3 hebben het Evangelie van verzoening die wij mogen doorgeven aan de verloren mensen op deze aarde II Korinthe 5: 19-21. Namelijk omdat Hij en dat is Christus , voor deze in onze plaats de straf heeft gedragen en daarmee de gerechtigheid van God voldoende is en den toorn Gods stilt, en zo God met de mensen verzoent

I Johannes 2 vers 3

 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

Vers 3: De gelovige Joden in de Grote Verdrukking zullen deze brief  in die tijd lezen en wat moeten ze doen? Zijn geboden bewaren en naleven. Door die geboden van God kennen zij God. Dat wij Hem dat is Jezus Christus. Namelijk zo dat wij Hem ook voor onzen Zaligmaker hebben erkend, Hem liefhebben, ons vertrouwen op Hem stellen en Hem gehoorzamen. De geboden bewaren betekent hier: dat is, onderhouden, namelijk met oprechte vlijt en ijver. Wij daarentegen leven onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. Christus heeft ons bevrijd van de Wet, van de geboden. Wij hoeven geen geboden te onderhouden. Wij zijn door Gods Genade door het geloof van Christus gered voor eeuwig. Wij mogen God danken dat wij onder deze Bedeling van Zijn Genade leven!! Kolossenzen 2:14. Het is nu in het Engels gezegd Free from the Law oh happy condition!!

I Johannes 2 vers 4

Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet

Vers 4: Voor de Joden waarnaar Johannes zijn eerste, tweede en derde brief naar schrijft is het niet alleen geloven en Christus kennen. Het is ook Gods geboden bewaren. Degene die dit niet doet is een leugenaar in Gods ogen en hij of zij is niet in Gods waarheid. Gods waarheid is dan niet in deze persoon.  Mensen kunnen in de tijd van de Grote Verdrukking hun behoudenis verliezen in Christus als ze niet aan de voorwaarden van God voldoen namelijk geloven en werken doen zoals zijn geboden bewaren. 

I Johannes 2 vers 5

Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

Vers 5: Wie Zijn Woord bewaart en dat is een voorwaarde voor de gelovige Joden in de toekomst, in de Grote Verdrukking. In die persoon is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Dat betekent vervuld.  Het is dus geloven en Zijn Woord, Zijn geboden bewaren. Dit is wat de gelovige Joden moeten doen en dan zijn zij in Christus. Dat is met Hem en met Zijn weldaden gemeenschap hebben. 

I Johannes 2 vers 6

 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Vers 6: Wat betekent dit vers? Dat betekent dat hij in Zijn geestelijke gemeenschap is en blijven wil.  In Johannes 6 vers 56 lezen wij: Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Die moet ook zo wandelen zoals hij of zij gewandeld  heeft. Dat is, heilig naar het voorbeeld van Christus leven. Hij behoort dus te blijven wandelen. Doet hij of zij dit niet dan blijft hij of zij niet in Hem. en dat is Christus. 

I Johannes 2 vers 7

Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het Woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

Vers 7: Waarom schrijft de apostel Johannes geen nieuw gebod naar deze gelovige Joden? Het antwoord komt hierna. Namelijk als Johannes met dit mijn schrijven hen voorhoud: het gebod van zijn naasten lief te hebben, hetwelk niet nieuw is, daar het niet alleen in het Oude Testament voorgesteld wordt! Dit gebod komt als eerste voor in de Wet van Mozes. Dit hadden ze van de beginne gehoord. Dat gij van den beginne gehad hebt: dat is van dat gij tot de kennis van Christus geroepen zijt.  Het is Gods Woord wat zij ontvangen en gehoord hadden. Hun waren die woorden ten eerste overgeleverd. Dit hadden ze gelijk gehoord toen de Wet van Mozes voor hen gegeven voorgelezen werd. 

I Johannes 2 vers 8

Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig;

want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.

Vers 8: De apostel Johannes schrijft deze gelovige Joden een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in Hem: Dat is, de liefde die waarlijk in Christus jegens hen is, die zij ook waarlijk in deze gelovige Joden. Want de duisternis gaat voorbij: Namelijk van onwetendheid en goddeloosheid, die tevoren was gaat voorbij. En het waarachtige licht schijnt nu: namelijk de zaligmakende kennis van God en Zijn beloften en geboden. Wat betekent dit? In I Johannes 1 vers 7 lezen wij nogmaals: Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het Licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.  Het Licht schijnt van God door het Evangelie wat hen verkondigt wordt, deze gelovigen uit de Joden. Welk Evangelie wordt hier bedoeld? Het Evangelie van de besnedenen en het Evangelie van het Koninkrijk. Galaten 2: 7

I Johannes 2 vers 9

Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.

Vers 9: Wat betekenen deze woorden?  Het licht gaat hier samen met het Evangelie of Goed Nieuws van God wat tot hen gericht is en dat is het Evangelie van de besnijdenis en het Evangelie van het Koninkrijk. Iemand hier kan niet in het licht van God zijn en zijn broeder haten. Het is dus onmogelijk voor deze gelovigen om gemeenschap te hebben  met de hemelse Vader en geen gemeenschap the hebben met zijn broeder dezelfde tijd omdat hij hem haat.  Dit gaat niet samen voor degene (de gelovige Jood) die gelooft want zegt dit vers dan is die persoon in de duisternis. Wat betekent de duisternis hier? De duisternis is waar de tegenstander van God is en die dat in zijn macht heeft namelijk de duivel en deze mens is dan in deze duisternis zonder God. 

I Johannes 2 vers 10

Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.

 Vers 10: Die zijn broeder liefheeft blijft in het licht. Het licht van God door de Heere Jezus Christus. Deze persoon is absoluut niet in de duisternis. De liefde is hier de agape van God. Niet menselijke liefde wordt hier bedoeld. Als de persoon blijft in het licht dan is er geen ergenis in hem. Wat betekent dit?  In het Grieks staat er scandalon het welk betekent een steen of iets dergelijks, dat in den weg ligt, waaraan men zich stoot, en waardoor men ten val gebracht wordt, hetwelk licht geschiedt als men in duisternis wandelt; Maar die , dus degene, die in het licht wandelt kan licht zulk een aanstoot mijden, als hij wel voor zich ziet, hetwelk de apostel hier zegt, dat de ware gelovigen doen. We lezen hier Psalm 119 vers 165: Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot. Mensen zullen de wet van God weer moeten gehoorzamen en dan zijn ze in het licht.  En in Johannes 11 vers 9 en 10 lezen wij: Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in den dag? Indien iemand in den dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht dezer wereld ziet; Maar indien iemand in den nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Deze teksten/verzen verduidelijken ook dit vers!

I Johannes 2 vers 11

Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 

Vers 11: Dit is een herhaling van vers 9. Wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt ook in de duisternis. Als men in de duisternis wandelt weet men niet waar men heengaat want alles is duister en de ogen van deze personen zijn verblind. Ongelovigen hebben geen licht want zijn niet in het licht maar in de duisternis. Je moet maar eens voor de proef zonder lamp aan te doen ergens in het pikkedonker lopen. Dan weet je echt niet waar je loopt en probeer je alles op de tast te doen. Zo moet het ook zijn voor blinden mensen. De ogen van de ongelovigen zijn verblind omdat zij in de duisternis zijn. Wij als gelovigen onder deze Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 en leden van het Lichaam van Christus zijn niet in de duisternis maar in het licht. Laat ons lezen I Thessalonicenzen 5 vers 4 en 5 waar staat geschreven: Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Wij zijn geredde zondaars door het volbrachte werk van Christus!! Onze zonden zijn vergeven ook al doen wij elke dag zonde. Soms haten of ergeren wij aan mensen om wat ze doen. Natuurlijk is dat niet goed maar we mogen God danken voor de vergeving van zonden die er is in Christus Kolossenzen 1:14

I Johannes 2 vers 12

Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.

Vers 12: De apostel Johannes noemt hen kinderen, de Joden, de kinderen van Abraham. Hij schrijft hen op deze manier. Want de zonden: dat u de zonden vergeven zijn. Dat is, om Christus Jezus' wil. Dit betekent om Zijns Naams wil. We lezen in Handelingen 4 vers 12 het volgende: En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. In Handelingen 10 vers 43 lezen wij: Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam. De mensen/ de Joden waarnaar Johannes deze brief schrijft, moeten geloven in Zijn Naam en dan ontvangen zij vergeving van zonden.  Wij als leden van het Lichaam van Christus nu behoren te geloven in het volbrachte werk namelijk dit: Hij is voor onze zonden gestorven aan het kruis, is begraven en ten derde dage opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. I Korinthe 15:3-4. Wij hebben de vergeving van zonden door Zijn bloed Efeze 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade. 

I Johannes 2 vers 13

Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.

Vers 13: Wat betekent dit vers?  De apostel Johannes richt zich ten eerste tot de vaders. Hij zegt ik schrijf u vaders! Dit zijn de ouderen onder hen en die hebben Hem gekend. Wie is die Hem? Antwoord: Jezus Christus. Hij is van den beginne! Namelijk der wereld, dat is, van eeuwigheid. Hierna richt de apostel Johannes zich tot de jongelingen. Zij zijn nog jong en sterk: Namelijk die in het beste en sterkste van hun leven zijn en bekwaam tot strijden want zij hebben de boze overwonnen. De boze is de duivel. In Mattheus 6 vers 13 lezen wij het laatste vers van het zogenaamde Onze Vader: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.  en Mattheus 13 vers 19 lezen wij: Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid. De boze is dus overwonnen, de duivel is overwonnen. Hierna schrijft hij naar de kinderen: namelijk die nog jong van jaren zijt. Want gij hetb de Vader gekend: namelijk de Vadere van onzen Heere Jezus Christus, die ook onze Vader om Christus' wil geworden is; In Johannes 20 vers 17 lezen wij: Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

I Johannes 2 vers 14

Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.

Vers 14: Dit is een herhaling van het vorige vers 13. De vaders hadden Hem Jezus Christus gekend. Ze hadden Hem gezien op aarde in Zijn aardse bediening. Ze hadden Zijn rechtvaardig leven en wat Hij deed zoals wonderen, genezingen etc gezien. Zij waren daarvan getuige geweest. Dit waren dus de ouderen onder de gelovige Joden waartoe Johannes naartoe schrijft. Hij is van het begin der wereld en van eeuwigheid tot eeuwigheid. De jonge mensen: Dat is dat jonge mensen gewoonlijk sterk van lichaam zijn, zo behoren en moeten zij ook sterk zijn in het geloof om tegen den duivel te strijden. In de tijd van Grote Verdrukking zal deze brief weer gelezen en bestudeerd worden door de gelovige Joden manifesteert de duivel zich anders dan onder deze huidige Bedeling van Genade waaronder wij leven beste broeders en zusters. In I Petrus 5 vers 8 en 9 lezen wij: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De mensen, gelovigen in Christus zullen het zogenaamde Onze Vader heel vaak moeten bidden: Verlos ons van de boze en dat is de duivel. De duivel zal in de tijd van de Grote Verdrukking heel veel macht hebben en als mensen hem niet weerstaan dan zal hij hen verleiden naar de wereld weer terug. Mensen kunnen hun behoudenis in die tijd verliezen. Geloof en werken gaat samen en het niet slechts geloven. Jakobus 2:20. Maar wij broeders en zusters, wij leven gelukkig onder Gods Bedeling van Genade en zijn uit het geloof gerechtvaardigd, uit Zijn geloof. Wij zijn behouden voor de eeuwigheid, behouden van Gods toorn. Wij die ons vertrouwen/ geloof hebben in Christus Die stierf voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25. Ook al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheus 2 vers 13

I Johannes 2 vers 15

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Vers 15: Deze gelovige Joden, besnedenen, worden door de apostel Johannes hier sterk vermaand. Dit tot beter. In de Grote Verdrukking zullen de gelovigen deze tekst ook weer lezen: Heb de wereld niet lief. Heb de ongerechtigheid niet lief. Ook wij als gelovigen in het Lichaam van Christus worden geconfronteerd met de ongerechtigheid die heerst in deze wereld. Alleen onder de bedeling van Gods Genade waaronder wij leven heeft de satan die dit bewerktstelligt nog geen vrij spel zoals het zal zijn onder de Grote Verdrukking. Geloof en werken zullen dan weer samen gaan. Als een persoon dan de wereld liefheeft is de liefde van God de Vader niet in hem of haar. Het heeft wel verstrekkende gevolgen. Mensen behoren te geloven tot het einde toe. Doen ze dit niet dan gebeurt er dit namelijk in Jakobus 4:4: Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.  Deze mens wordt een vijand van God. Wie zijn van de vijanden van God? Antwoord de ongelovigen. Mensen kunnen in die moeilijke en vreselijke tijd hun behoudenis verliezen! Wij broeders en zusters zijn ook vaak ontrouw aan God en bedroeven dan de Heilige Geest van God Die in ons woont. Wij kunnen in ieder geval God danken dat als wij ontrouw zijn Hij getrouw blijft, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Wij blijven in positie zonen en dochters van Hem. Wij kunnen op grond van deze tekst onze behoudenis in Hem niet verliezen.  Laat ons lezen in 2 Timotheus 2 vers 13 het volgende: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelven niet verloochenen. God verklaart ons rechtvaardig in Christus: En dit waart gij sommigen: maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. I Korinthe 6 vers 11

I Johannes 2 vers 16

Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.

Vers 16: De apostel Johannes legt deze gelovige besneden Joden uit wat al er in de wereld is namelijk de begeerlijkheden van het vlees, begeerlijkheid der ogen en de grootsheid vna het leven. Dat is al wat de wereldse mensen liefhebben en nastreven en wordt uitgelegd/uitgedrukt  in deze drie soorten hier in dit vers. De begeerlijkheid des vleses: dat is, de wellust! De beerlijkheid der ogen: Dit beteknt de gierigheid en begeerte van alle rijkdommen. Het aanschouwen van deze rijkdommen en begeren wekt op dat de ogen der mensen nimmer verzadigd worden en dat ze alles willen hebben wat zij zien. Spreuken 27 vers 20 zegt ons: De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. Lees Prediker 4 vers 8! En ten derde de grootsheid des levens: Wat betekent dit? Of trots dat is, de eergierigheid of hovaardigheid, die wereldse mensen in hun staat en leven alleszins betonen in grote kostelijkheid, pracht en verheffing boven hun naasten! Is niet uit de Vader. Wat betekent dit dan? Dat is, is van God in het hart der mensen niet ingeplant, en behaagt God niet. Dit is uit de wereld: dit betekent uit de verdorven natuur van de wereldse mensen. Het is een waarschuwing tegelijkertijd aan deze gelovige Joden van de apostel Johannes. Hij legt in het vorige vers al uit om de wereld niet lief te hebben. 

I Johannes 2 vers 17

 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Vers 17: De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Wat betekenen deze woorden? De wereld gaat voorbij betekent dit: 

Dat zijn de wereldse mensen: de ongelovige mensen. Het einde voor deze mensen is een feit, hun leven zal een keer eindigen. Als hun leven geindigd zal zijn zal die begeerlijkheid/ wellust er ook niet meer zijn. Maar die (een mens) de wil van God doet. Wat betekent dit? Namelijk die vlucht van deze begeerlijkheden en zonden. Blijft in der eeuwigheid: zal het eeuwige leven hebben.  De gelovigen hier moeten wel de wil van God doen anders ontvangen ze ook niet het eeuwige leven. Ziet u het broeders en zusters? Het eeuwige leven moet worden verkregen door geloof met werken. Voor ons is het anders onder deze Bedeling van Genade waaronder wij leven: wij hoeven geen werken te doen om behouden te worden maar slechts geloven. Romeinen 4 vers 5 zegt het ons zo duidelijk: Doch degene( dat is de mens) die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn gered door Gods Genade in Christus en door Zijn geloof. Efeze 2;8-9. Wij mogen elke dag God weer danken voor dit en dat al onze zonden zijn vergeven Kolossenzen 1:14 door het bloed van Christus vergoten voor ons aan het kruis op Golgotha. 

I Johannes 2 vers 18

Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de AntiChrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

Vers 18: Wat betekent dit wat de apostel Johannes zegt tegen de gelovige Joden, de besnedenen? Het laatste uur. Dit betekent waarschijnlijk dat de mensen al in de Grote verdrukking zitten en dat ze hebben gehoord van de Anti Christ die zal komen. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4: Dat u niemand verleide in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de aval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Op het moment dat dit geschreven werd aan hen waren er veel mensen die anti Christen geworden. Veel mensen hadden zich tegen God gekeerd. Onder hen veel valse leraars die zich verheffen tegen God. Daaraan was te herkenen dat ze in het laatste uur leefden. Het is een soort waarschuwing voor de mensen dan. 

I Johannes 2 vers 19

Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.

Vers 19: Wat betekent dit? Deze anti-christenen en valse leraars waren die mensen die uit hen (gelovige Joden) uitgegaan zijn. Dit moeten Joden zijn die waarschijnlijk wel eerst deelnamen aan de geestelijke gemeenschap die deze Joden met elkaar hadden, maar zij waren geen gelovige Joden in Christus want als zij dit wel waren geweest hadden ze de gemeenschap niet verlaten maar waren gebleven. Waarom gebeurde dit? Om duidelijk en openbaar te maken, dus bekend te maken dat niet alle mensen die deze bijeenkomsten bezochten gelovigen waren. Deze mensen willen God niet kennen en zullen in de Grote Verdrukking ook geloven in de leugen die de satan hen voorspiegelt. 

I Johannes 2 vers 20

Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.

Vers 20: Doch gij hebt: De apostel Johannes  wijst deze Joodse gelovigen nu aan het rechte middel om de verleidingen der antichristenen te ontkomen, namelijk dat zij vast blijven bij de leer, die zij door de verlichting van den Heiligen Geest eens hebben geleerd en aangenomen. De zalvng van de Heilige. Wat betekent dit? Het antwoord hierop is dit: de genadige werking van den Heiligen Geest, waardoor zij wedergeboren en met de zaligmakende kennis van Christus verlicht en versterkt zijn.  Gij weet alle dingen; namelijk over hun behoudenis weten, hun wedergeboorte in Christus. 

I Johannes 2 vers 21

Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.

Vers 21: Zij, deze gelovige Joden waarnaar Johannes deze brief richt wisten van de waarheid. Dus hij hoefde hen niet dit meer uit te leggen. Wat wel belangrijk was is dit dat zij op de hoogte waren dat leugen niet uit de waarheid is. Leugen is geen waarheid. Leugen komt van de tegenstander, de duivel. Hij is een leugenaar van den beginne. Door de zondeval is elk mens een leugenaar van nature. God is waarachtig maar alle mens is leugenachtig. Romeinen 3 vers 4 zegt dit zo duidelijk: Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig! 

I Johannes 2 vers 22

Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

Vers 22: Wat betekent loochenen? Loochenen betekent ontkennen of niet erkennen. We weten van Petrus dat hij 3 maal de Heere Jezus Christus ontkent heeft eer de haan kraaide. Dit kunnen we lezen in Johannes hoofdstuk 18 vers 25 t/m 27. De persoon die de leugenaar is in de Grote Verdrukking, is de anti Christ ! Hij loochent dat Jezus is de Christus en loochent de Vader en de Zoon. Hij zal tegen de mensen zeggen dat hij god is en zal als een god zitten in de tempel in Jeruzalem. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 lezen wij: Dic (de anti Christ) zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geeerd wordt, alzo dt hij in de tempel Gods als een God zal zitten zichzelf vertonende dat hij God is. Omdat hij zich verheft zal hij ook God de Vader en de Zoon ontkennen en zeggen dat hij alleen God is. Hij zal dan ook in de Grote Verdrukking een wereldleider en alleenheerser zijn. Hij is alleen nu niet in deze wereld lieve broeders en zusters want wat hem wederhoudt is de Gemeente, het Lichaam van Christus.  Als de Gemeente zal opgenomen worden dan kan de anti Christus komen op de aarde.  2 Thessalonicenzen 2: 6

I Johannes 2 vers 23

 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.

Vers 23: Wat betekent dit vers eigenlijk? Het loochenen van de Zoon is ook het loochenen van God de Vader, daar de Vader zonder Zijn Zoon niet kan zijn, noch recht gekend worden. Dus het ontkennen van God betekent zowel de Zoon als de Vader. Dit is de ongelovige mens. 

I Johannes 2 vers 24

Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.

Vers 24: Hetgeen gijlieden dan van de beginne gehoord hebt. Wat betekent dit? Antwoord: Namelijk de zuivere leer van het Evangelie van het Koninkrijk , die u van Christus en de apostelen ten eerst aan hen, deze gelovige Joden,  gepredikt is geweest. Dit zuivere Woord van God, dit Evangelie van het Koninkrijk dat blijft in hen als ze volharden in dit volstandig. Dus volharden tot het einde toe in het geloven in Christus. 

I Johannes 2 vers 25

 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.

Vers 25: Dit is de belofte: Dat is, hetgeen Christus ons in het Evangelie van het Koninkrijk beloofd heeft. Wat heeft Hij beloofd? Namelijk het eeuwige leven: Johannes 3 vers 15 en 16: Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Wat moesten ze precies geloven om het eeuwige leven te krijgen? Een ieder die in Hem gelooft, in Zijn Naam geloven, dat God de Vader Hem, Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. Dit zeide Hij voor het kruis. De glorie van het kruis was nog niet bekend. Dit is pas bekend gemaakt aan de apostel Paulus.  Nu onder deze bedeling van Gods Genade behoort een mens te geloven dat Christus is gestorven voor hem of haar, voor zijn of haar zonden aan het kruis, dat Hij is begraven en opgestaan voor zijn of haar rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

I Johannes 2 vers 26

Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.

Vers 26: Dit heb ik u geschreven: Zij, deze gelovige Joden ,  hadden de belofte ontvangen namelijk het eeuwige leven. Degenen die hen probeerden te verleiden waren de anti christenen, de valse leraars. Zij probeerden hen te verleiden naar de wereld en de wereldse begeerlijkheden zodat zij weer net als de wereld zouden zijn. Zij moeten hier nee tegen zeggen en hier niet op in gaan. Zij moeten volharden in het geloof tot het einde toe. 

I Johannes 2 vers 27

En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Vers 27: De zalving die zij ontvangen hadden van Hem. Wat voor zalving wordt hiervan gesproken? Dit is de genadige werking van den Heiligen Geest, waardoor zij wedergeboren en met de zaligmakende kennis van Christus verlicht en versterkt zijn. Deze blijft in hen. Niemand  hoefde hen te leren. Namelijk deze dingen, terwijl gij ze reeds weet. Namelijk het eeuwige leven en wat het Evangelie van het Koninkrijk hen had geleerd en hoe Gods Geest werkte in hen. De zalving van God leerde hen alle dingen wat betreft Gods plan met hen en hoe Gods Geest werkte en de zaligmakdende kennis van Christus. Deze zalving is waarachtig en het is geen leugen want God kan niet liegen. Hij is waarachtig. Alleen de mens van nature is leugenachtig. Dit door de zondeval. Als ze zouden volharden in het geloven tot het einde toe dan zouden in Hem blijven. 

I Johannes 2 vers 28

En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst.

Vers 28: En nu kinderen zegt de apostel Johannes tegen hen, deze gelovige Joden, besnedenen. Blijft in Hem. Dat is Christus  en dat is, bij Zijn gemeenschap en leer, die met geloof vasthoudende. Zij behoren wel dit geloof in Hem  vast te houden. Want wat voor toekomst gaan deze Joden tegemoet? Wanneer Hij geopenbaard zal zijn: dit is namelijk in Zijn komst ten oordeel. Dus op de Dag des Heeren wanneeer Hij oordeelt. Wij de vrijmoedigheid hebben: namelijk om te bestaan in Zijn oordeel voor Hem en vertrouwende dat Hij hen niet zal verdoemen maar zal vrijspreken.  Niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst: namelijk gelijk alle ongelovigen en goddelozen zal wedervaren. Zij zullen het Koninkrijk wat op aarde zal komen niet binnenkomen maar de ongelovigen en goddelozen zullen staan voor de Grote witte troon Openbaring 20: 11-15

I Johannes 2 vers 29

 Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet,  doet, uit Hem geboren is 

Vers 29: Dat ze heel duidelijk dit moesten weten en dit ook tot hen door mochten laten doordringen: God is rechtvaardig en ze weten en wisten ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet dus Godzalig leeft, doet uit Hem geboren is. Wat betekent dit: dat is, van Hem geestelijk wedergeboren is. We lezen in I Johannes 3 vers 9 het volgende: Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen want hij is uit God geboren. Dit is wat de wedergeboorte bewerktstelligt! Deze persoon doet de rechtvaardigheid van God.

Wij echter als gelovigen onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 zijn nieuwe mensen in Christus! Dit betekent niet dat wij niet kunnen zondigen. Wij zondigen elke dag, alleen wij zijn bevrijd van de zondemacht, de zonde heerst niet meer over ons. In Romeinen 6 vers 7 -8 lezen wij het volgende: Want die gestorven si , die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.  En in vers 14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de Genade.  Wij zijn gerechtvaardigd door Christus offer aan het kruis lieve mensen. Wij hoeven ook niet te volharden in het geloof. Onder de profetie zullen mensen in de toekomst moeten volharden in het geloof in Hem en de werking van Gods Geest is anders dan nu onder de huidige bedeling van Gods Genade waaronder wij leven. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Johannes Hoofdstuk 3

I Johannes 3 vers 1

 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.

Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

Vers 1: Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Wat betekenen deze woorden? Hoe of hoedanig. Hoe grote weldaad Zijn liefde is jegens hen. Gods Woord spreekt zo om aan te wijzen de eerste oorzaak van hun gelukzaligheid . In I Johannes 4 vers 10 lezen wij het volgende:  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden.  Zij worden kinderen van God genaamd. De wereld, de mensen die zonder Christus zijn. Dit zijn de ongelovigen , die buiten Christus zijn. Ook in de toekomst onder de Grote Verdrukking zullen de gelovigen die dan leven en kinderen van God zijn niet begrepen worden door de mensen die geen kinderen van God zijn. Waarom niet? Omdat zij Hem niet kent namelijk God die ook hun Vader is en ook onze Vader is mijn broeders en zusters. In Johannes 16 vers 2 en 3 zegt de Heere Jezus Christus tot Zijn volgelingen de volgende woorden: Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij. Dit zal ook echt gebeuren in de toekomst. 

I Johannes 3 vers 2

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Vers 2 De toekomst van deze gelovige besnedenen of Joden waarnaar Johannes schrijft staat vast. Zij zijn kinderen van God, van God de Vader. Hoe ze (deze gelovige Joden) zullen zijn, in wat hoedanigheid zij zullen leven was en is nog niet bekend want dit is nog niet werkelijkheid. Wat ze wel weten is dit dat als Hij is geopenbaard. Als Hij, Christus terugkeert op aarde om als Koning te regeren 1000 jaar lang zij ook zullen wezen als Hij. Zij zullen Hem zien gelijk Hij Christus is. Gelijk blijkt uit I Johannes 2 vers 28: En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. Het gelijk wezen aan Hem betekent dit namelijk in heerlijkheid naar lichaam en naar ziel! Gelijk Hij is zullen zij Hem zien: namelijk in Zijn volle heerlijkheid als Koning!
I Johannes 3 vers 3

 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.

Vers 3: Een ieder die deze hoop op Hem heeft.  Over welke hoop spreekt de apostel Johannes hier? Antwoord: dat de gelovigen zullen gelijk zijn aan Hem namelijk in heerlijkheid naar lichaam en naar ziel als Hij geopenbaard zal zijn. Want zij zullen Hem zien gelijk Hij is namelijk in zijn volle heerlijkheid als Koning! Dat is die hoop waarover de apostel Johannes hier over schrijft naar hen. Dan vraagt God ook van hen dat ze zichzelf reinigen omdat Hij rein is. Dat is, die misbruikt deze hoop niet om daarop de vrijheid te nemen om te zondigen, maar tracht er naar dat hij zijn lichaam en ziel, die beide zo uitnemend verheerlijkt zullen worden, in reinheid en heerlijkheid te houden. Dus wegvluchten van de zonde. 

I Johannes 3 vers 4

Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

Vers 4: Een ieder die de zonde doet! Wat betekent dit? Het antwoord hierop is die zich tot een zondig leven begeeft, en de zonde over zich laat heersen. Dit kunnen de mensen in de Grote Verdrukking wel doen: de zonde over zich laten heersen en dan doet zo'n persoon de ongerechtigheid. Dat is, die begaat de overtreding der wet of die verbreekt de wet. De wet van God zal weer een rol spelen! De ongerechtigheid is zonde. In het Grieks staat er anomia waardoor beduid wordt al wat met de wet niet overeenkomt, tegen de wet strijdt of de wet verbreekt. 

I Johannes 3 vers 5

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.

Vers 5: Deze gelovige Joden wisten dat Hij, Christus geopenbaard is. Dat Hij kwam naar deze aarde door Zijn eerste komst in het vlees. Het doel was om de zonden weg te nemen of op Zich te nemen, om weg te dragen. Dit heeft Hij gedaan door aan het kruis te sterven voor de zonden van de gehele wereld, voor alle mensen. In Johannes 1 vers 29 lezen wij het volgende: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Geen zonde is in Hem. Christus is God Zelf en Hij rechtvaardig kon voor de gehele mensheid sterven aan het kruis omdat de gehele mensheid onrechtvaardig is door de zondeval. Hij is zonder zonde en stierf voor zondaren om zondaren te redden! Romeinen 8 vers 5: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Hij stierf voor deze gelovige Joden aan het kruis en ook voor ons en voor de gehele wereld. Hij stierf voor alle mensen die van nature vijanden zijn van God. 

I Johannes 3 vers 6

Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.

Vers 6: Hier zegt de apostel Johannes iets opmerkelijks. Een ieder mens die in Hem blijft zondigt niet. God's Heilige Geest werkt onder de profetie anders dan onder het geheimenis waaronder wij nu leven. Maar let op beste lezer: die in Hem blijft! Die blijft geloven in Hem en dat is Christus. Het is een voorwaarde. Wij als gelovigen onder deze bedeling van Gods Genade zijn gered door het geloof van Christus en dat niet uit onszelf, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Efeze 2:8-9. Wij worden om niet gerechtvaardigd Romeinen 3 vers 24: En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij kunnen wel zondigen ook al zijn wij in Hem Galaten 2:20. Wij hebben de vergeving van al onze zonden Efeze 1:7. Gods Geest werkt nu anders dan wat we hier lezen. Dit vers laat zien dat onder de profetie mensen niet kunnen zondigen omdat ze onder controle van de Heilige Geest zijn net als op de Pinksterdag in Handelingen 2. In het tweede gedeelte van dit vers lezen wij een ieder die zondigt die heeft Hem niet gezien noch gekend. Dit zou betekenen dat mensen die zondigen ongelovig zijn dus verloren gaan. Voor ons als leden van het Lichaam van Christus geldt dit en daar mogen we God elke dag voor danken: Indien wij ontrouw zijn (dus zonden doen), Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 Timotheus 2:13.  Eens een zoon of dochter van God blijft een zoon en dochter onder deze huidige bedeling van Gods Genade! Wat een geweldige en liefdevolle God hebben wij! Dank Hem!!!

I Johannes 3 vers 7

Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.

Vers 7: De apostel Johannes richt zich weer tot de gelovigen die hij kinderen noemt. Het is een waarschuwing voor hen dat ze zich niet laten verleiden door de duivel die komt als een briesende leeuw en door valse leraars/ongelovigen. Hier weer een vorowaarde: als je de rechtvaardigheid doet dus de wil van God doet dan ben je rechtvaardig. Wij als gelovigen nu onder de bedeling van Gods Genade hebben de rechtvaardigheid al Romeinen 4:25, 5:1 door God in Christus rechtvaardig verklaard. Deze gelovige Joden en zeker in de Grote Verdrukking zullen zij de rechtvaardigheid moeten doen en dan pas zijn zij rechtvaardig gelijk Hij rechtvaardig is. Geloof en werken geldt dan. Nu niet onder de huidige bedeling van Gods Genade waaronder wij leven. Romeinen 4:5 zegt ons:Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wij leven als gelovigen broeder en zuster onder de meest mooiste Bedeling van de Genade van God.  Gered door Zijn Genade, Zijn geloof en in Christus alleen. Efeze 2:8-9

I Johannes 3 vers 8

Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Vers 8: Degene dan in de Grote Verdrukking die de zonde doet. Dat is, die zijn werk maakt van zondigen. Die is uit de duivel. Harde woorden maar zo is het wel als de Profetische klok weer gaat tikken mijn broeders en zusters. Wij kunnen ook zondigen maar wij blijven zonen en dochters van God. Dit wil niet zeggen dat wij raak moeten zondigen . Romeinen 6 vers 1 en 2 zegt het ons heel duidelijkWat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Inderdaad de duivel zondigt van den beginne en hij is ook de mensenmoordenaar. Genesis 3. Hiertoe kwam de Zoon van God op aarde opdat Hij de werken des duivels verbreken zou door aan het kruis te sterven voor de gehele mensheid. Het verbreken hier is in het oorspronkelijke Grieks ontbinden, of ontdoen; hetwelk Hij gedaan heeft als Hij de straf heeft gedragen  Hebreeen 2:14 en 15. Zie ook Kolossensen 2 vers 15. 

I Johannes 3 vers 9

Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Vers 9: De apostel Johannes zegt hier in feite dat iemand wedergeboren is door het Woord en de Geest van God. Dit is een heenwijzing naar Johannes 1:13 We lezen vanaf vers 12 daar: Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.  Deze mens doet de zonde niet: die begeeft zich niet tot een kwaad en zondig leven, die laat de zonde over zich niet heersen. want Zijn zaad blijft in hem (of haar). Wat betekent dit? Antwoord: Dat is, Gods zaad, waardoor Hij wedergeboren is, namelijk het Woord van God; In I Petrus 1 vers 23 lezen wij het volgende: Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwigblijvende Woord Gods.  Hij of zij kan niet zondigen: dat is zich tot een zondig leven begeven. Broeders en zusters we zien hier dat Gods Geest anders werkt onder de profetie. De mensen die uit God geboren zijn of wedergeboren kunnen niet zondigen omdat zij volledig onder controle zijn van de |Heilige Geest net als in Handelingen 2 met de Pinksterdag te Jeruzalem. Wij echter kunnen wel zondigen en de Heilige Geest bedroeven in ons leven en wij worden opgeroepen dit : Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer wordt? Romeinen 6:1 en in vers 12 van ditzelfde hoofdstuk dit: Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.  Wij hebben de vergeving van zonden Efeze 1:7 maar wij worden vermaand of opgeroepen in het dagelijks leven niet de zondigen. Wij kunnen God elke dag danken voor de vergeving van zonden door het bloed van Christus op Golgotha voor ons vergoten daar!!!

I Johannes 3 vers 10

Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft,

Vers 10: In het vorige vers lezen wij heel duidelijk dat die uit God geboren is niet kan zondigen en die doet rechtvaardigheid. Dit zijn de kinderen van God. De kinderen van de duivel doen de rechtvaardigheid zoals God het bedoelt niet en die personen hebben hun broeders niet lief. Ze zijn daarom niet uit God. De kinderen Gods doen dit namelijk wel en daaran kunnen de mensen in de toekomst tijdens de Grote Verdrukking dit ook zien. Geloof en werken gaan samen en dit is erg duidelijk te herkennen. 

I Johannes 3 vers 11

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben.

Vers 11: De verkondiging die deze Hebreeen of Joden van den beginne gehoord hebben. De verkondiging is de boodschap die zij ontvangen hadden.  In Johannes 13 vers 34 lezen wij het volgende: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Dit zeide de Heere Jezus Christus toen Hij op aarde was aan Zijn discipelen.  En ook deze gelovige Joden hadden dit als eerste gehoord toen zij gingen geloven in God. Deze woorden dus hadden zij door de verkondiging van de apostel Johannes hadden gehoord.  Nogmaals geloof en werken gaat samen voor deze gelovige Joden. 

I Johannes 3 vers 12

Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig

Vers 12: Van den beginne heeft God al verkondigt aan de Joden dat zij elkaar zouden liefhebben. Niet zoals Kain. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. Hij was de eerste moordenaar.  Welke oorzaak was dit dat hij zijn broeder doodsloeg? De werken van zijn broeder Abel waren rechtvaardig. Abel deed wat God hem vroeg. Abel bracht een dierenoffer voor God. Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn schapen, en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan.  Genesis 4 vers 4. Abel bracht een perfect offer wat God vroeg. Kain bracht een offer van de vrucht van het land. Zijn werk was boos, waarom? Het was niet het offer wat God vroeg van hem. In Genesis 4 vers 7 lezen wij: Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte si uw aangezicht vervallen? Abels werk, het offer wat hij bracht was rechtvaardig. Kain werd zo boos en jaloers op zijn broeder Abel dat hij hem vermoordde om dit. In navolging van Kain lopen vandaag de dag veel Kain's (moordenaars) rond in deze wereld. Veel heeft te maken wat hier staat dat mensen het niet kunnen hebben dat een ander iets heeft wat zij niet hebben. Jaloersheid speelt een grote rol. 

I Johannes 3 vers 13

 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.

Vers 13: Wat betekenen deze woorden? Het is het laatste vers, vers 12, namelijk alsof het een vreemde en ongehoorde zaak is!  Want dit is van den beginne der wereld zo geweest  en dat  leert het voorbeeld van Kaïn en Abel wat we in het voorgaande vers lezen. De wereld haat hen, deze gelovige Joden. Zeker in de toekomst in de Grote Verdrukking zullen zij gehaat worden door de   de ongelovigen en onwedergeboren mensen in deze wereld. Zij zullen dan net als Abel zijn en gehaat worden door mensen in het voetspoor van Kain zijn.

In Titus 3 vers 3 lezen wij hoe wij waren toen wij ook ongelovig waren: Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.  Wij, leden van het Lichaam van Christus, waren gelijk Kain en deze gelovige Joden in de toekomst zullen omringd zijn door mensen gelijk Kain. 

I Johannes 3 vers 14

Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben;

die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood.

Vers 14: Wij weten: dit is een zeker weten. Hij, Johannes en deze gelovige Joden waarnaar hij schrijft zijn overgegaan uit de dood in het leven. Dit is goed te merken want zij hebben net als de apostel Johannes de broeders lief. Liefhebben net zoals God hen liefheeft. Het punt is dat deze gelovigen die van de dood in het leven zijn niet kunnen zondigen. Zij zijn onder controle van de Heilige Geest van God. De Geest werkt dan anders dan nu onder de huidige Bedeling van Gods Genade. Wij zijn zoals wij kunnen lezen in Kolossenzen 1: 13 getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Echter wij kunnen wel zondigen en ontrouw aan God. Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheus 2: 13.  In dit vers 14 lezen wij heel duidelijk: als iemand zijn broeder/zuster niet liefheeft blijft hij of zij in de dood, de eeuwige dood. 

I Johannes 3 vers 15

Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.

Vers 15: Een ieder mens die zijn broeder haat is een moordenaar of in het Grieks een mensendoder; Net als Kain zijn broeder Abel haatte. Hij was reeds van plan om zijn broer Abel te vermoorden omdat hij hem haatte en dat doet hij, hij slaat hem dood. Een doodslager of moordenaar heeft het eeuwige leven niet. Het eeuwige leven is niet in hem of haar maar de eeuwige dood is in hem f haar. 

I Johannes 3 vers 16

Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen.

Vers 16: De liefde van God is te herkennen en de apostel Johannes met zowel de gelovige Joden hebben de liefde van God gekend omdat Hij door Christus Zijn leven ook voor hen heeft gegeven. Hij gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn ziel en dat is ook voor hen gestorven. We lezen in Mattheus 20 vers 28 en Johannes 10 vers 15 het volgende: Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven to een rantsoen voor velen. Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook de Vader, en Ik stel Mijn leven voor de schapen" Daarom zijn Johannes en deze gelovige Joden schuldig voor de broeders hun levens te geven, hun zielen te geven, namelijk wanneer de eer van God en de nood der broeders zulks vereist.

I Johannes 3 vers 17

Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Vers 17: Wie nu het goed der wereld heeft. Wat betekenen deze woorden? Antwoord: Grieks het leven;dat is, de leeftocht. Ziet zijn broeder gebrek hebben maar zijn hart sluit voor hem. Namelijk dat hij het niet opent tot behulpzaamheid en weldadigheid. Zich niet om hem bekommert zoals de barmhartige Samaritaan dat deed. De vraag is nu hoe blijft de liefde van God in hem of haar? Hij noemt hier liefde Gods, en niet des naasten. Ter verduidelijking I Johannes 4 vers 20 en 21: Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft ook zijn broeder liefhebbe.  Het is dus een gebod en het heeft gevolgen als mensen dit niet doen: de liefde van God blijft dan niet in de persoon die dit niet doet. 

I Johannes 3 vers 18

 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorden, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.

Vers 18: Woorden en met de tong zeggen dat men liefheeft is niet genoeg om echt lief te hebben maar met de daad en waarheid zoals hierboven beschreven. Het is geloof en werken wat mensen moeten doen hier. Het gezegde geen woorden maar daden komt hier vandaan. De daden en waarheid zijn belangrijker dan woorden. Het is dus dit:  met de werken der liefde aan den naaste met daden te betonen. Waarheid: dat is oprechtheid des harten, zonder geveinsdheid of eergierigheid om van de mensen gezien te worden. 

I Johannes 3 vers 19

En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem.

Vers 19: Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Wat betekent dit vers: namelijk aan de betoning van oprechte liefde aan hun  naaste. Dat wij uit de waarheid zijn namelijk Johannes en zij deze gelovige Joden: Dat is rechte en ongeveinsde gelovigen in Christus die de waarheid van het Koninkrijk Evangelie recht verstaan, geloven en beleven. Onze harten: de harten zijn het geweten van deze gelovigen tesamen met de apostel Johannes. Verzekeren voor Hem. Wat betekent dit dan? Antwoord: Dat is, gerust stellen;  uit dit kenteken verzekerende, dat zij ware kinderen Gods zijn. Dit is wat de apostel Johannes hier zegt tegen hen. 

I Johannes 3 vers 20

Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.

Vers 20: Wat betekent dit vers? Ons hart betekent dit : Dat is, de conscientie van een ieder mens hier dus het geweten! Veroordeelt ons: Dat is, beschuldigt, overtuigt en veroordeelt dat zij (deze gelovige Joden)  God en hun naaste niet oprecht liefhebben. 

God is meer dan het geweten, Hij is waarlijk meer dan het geweten van de mens omdat Hij  alle dingen kent. God is degene die ook oordeelt. Hij is machtiger dan de mens. Dit komt natuurlijk meer tot uiting als de profetische klok weer gaat lopen na deze Bedeling van Gods Genade met de opame van de Gemeente. 

I Johannes 3 vers 21

Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;

Verse 21: De apostel Johannes spreekt deze gelovige Joden aan met geliefden. Wat betekent dit: indien ons hart ons niet veroordeelt? Namelijk dat wij Johannes met degenen waarnaar hij schrijft erkennen dat ze huichelaars zijn, leugenaars zijn.  Dat brengt tot een vrijmoedig vertrouwen in God of tot God. Dat God hen zal erkennen als kinderen. 

I Johannes 3 vers 22

En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.

Vers 22: En zo wat wij bidden zegt de apostel Johannes tegen deze gelovige Joden. Wat betekent dit? Namelijk dat hen ter zaligheid nodig is, en met Zijn wil overeenkomt. Als ze zo bidden ontvangen zij van Hem datgene waar ze om bidden. De geboden van Hem, God, bewaren . Dit behoren ze te doen met veel ontzag. Een gelovige hier behoort Gods geboden bewaren want dat is God behagelijk. In Psalm 37 vers 4 lezen wij: En verlustig us in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten"

I Johannes 3 vers 23

En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.

Vers 23: Dit is Zijn gebod: Dat deze gelovige Joden moeten geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. In I Johannes 1 vers 3 lezen wij: Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. In Johannes 15 vers 12 lezen wij het volgende: Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. Dit is wat Christus aan Zijn discipelen (later de 12 apostelen) gaf om te doen en dit gebod geeft de apostel Johannes door aan deze Joodse broeders en zusters. Dus geloven in Zijn Naam en elkander lief te hebben.  Dit is de opdracht voor deze gelovigen. 

I Johannes 3 vers 24

En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

Vers 24: Deze mensen behoren de geboden van God door de Heere Jezus Christus te bewaren. De geboden te bewaren is een voorwaarde om in Hem te blijven en Hij in hen. Hoe is Hij te herkennen in deze gelovige Joden waarnaar Johannes schrijft? Dat Hij in hen blijft is uit de Heilige Geest Die Hij hen heeft gegeven. Blijft in Hem dat is, heeft met Hem innerlijke gemeenschap! Uit de Geest betekent dit: dat is, uit de getuigenis, de werking en drijving van den Heiligen Geest.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Johannes 4 vers 1

Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn;

want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 

Vers 1: In dit hoofdstuk lezen we heel duidelijk dat de gelovigen waarnaar Johannes deze brief schrijft al in de Grote Verdrukking zijn. We lezen later in dit hoofdstuk dat de antichrist alreeds in de wereld is. vers 3. Geliefden zo begint de apostel Johannes dit hoofdstuk. Gelooft niet een iedere geest. Wat betekent dit? Het komt hier op neer dat ze niet een iedere leraar die naar jullie komt met een leer, die voorgeeft dat zijn leer is uit openbaring van den Heiligen Geest. Zij moeten eerst de geesten beproeven of zij uit God zijn. Hoe kunnen zij dit? Namelijk aan Gods Woord toetsen of het wel klopt. Waarom behoorden ze dit te doen? Het antwoord was dat er vele valse profeten in de wereld al uitgegaan zijn. Lieve broeders en zusters dit heeft echt te maken met het feit dat mensen weer onder de profetie weer zijn wat we hier lezen. Onder deze bedeling van Gods Genade hebben wij geen profeten meer. We hebben wel te maken met verleidende geesten en leringen van duivels I Timotheus 4 vers 1. We hebben onder deze bedeling van Gods Genade veel te maken met verkeerde leringen die mensen verkondigen in deze wereld. Profeten zijn er nu niet omdat Gods Woord compleet. Profeten waren er altijd zolang God met Zijn volk Israel bezig/handelde. 

I Johannes 4 vers 2

Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God

Vers 2: De apostel Johannes zegt tot hen dat zij de Geest van God kunnen herkennen. Of kent hieraan den Geest Gods. Het is op een gebiedende wijze waarop hij dit hen zegt. De leer, die door Gods Geest ingegeven is. Alle geest die belijdt: een rechte leraar die door Gods Geest gedreven wordt. Belijden hier betekent openlijk leert en bekent. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat Hij Mens werd, dat God Zichzelf gemanifesteerd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus door naar deze wereld kwam en Mens werd om de mensheid gelijk te worden alleen zonder zonde. Dat is dat Hij de menselijke natuur heeft aangenomen, om ons en hen hier in dit hoofdstuk (gelovige Joden)  als de enige Middelaar in deze met God te verzoenen.  In Johannes 1 vers 14 lezen wij: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid ald des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid.  Als iemand hen (deze gelovige Joden) dit vertelt dat is hij uit God. 

I Johannes 4 vers 3

 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

Vers 3: Sterke woorden van de apostel Johannes. Hier wordt al gesproken over de Grote Verdrukking. We lezen in dit vers over de Antichrist die ontkent dat Jezus Christus in de wereld gekomen is in het vlees. Dat is, de leer van den antichrist, die strijdt tegen de waarheid van den Persoon Christus. In 2 Thessalonicenzen 2  vers 4 lezen wij: Die (Anti Christ) zich tegestelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geeerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vetonende dat hij God is.  Dit zal dus gebeuren in de Grote Verdrukking en de gelovigen hier bevinden zich dus in de Grote Verdrukking want de geest van de antichrist is alreeds in de wereld. Dus dit betekent dat de zoon des verderfs op de aarde zal zijn. Degenen die hem aanhangen ontkennen dat Jezus Christus in het vlees is gekomen en dat Hij de Zoon van God is. Zij zijn niet uit God maar uit de satan die dan veel meer macht zal hebben in de Grote Verdrukking. Voor ons als gelovigen in Christus onder deze Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 geldt dit: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.  Wij als leden zullen wat hier staat in dit vers niet meemaken want dan zijn wij al opgenomen als Lichaam van Christus I Thessalonicenzen 4:13-18

I Johannes 4 vers 4

Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.

Vers 4: Weer spreekt de apostel Johannes deze gelovige Joden in de Grote Verdrukking aan met kinderen! Wat een mooie woorden spreekt hij tegen hen, deze rechtsstreeks van God. Gij zijt uit God. Zij die uit God zijn kunnen niet zondigen wat we hebben geleerd hier in de eerste brief van Johannes. Hebt hen overwonnen. Wie hebben ze overwonnen? Hen zijn de valse leraars, de geesten die ontkennen dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. Die zich verheffen en verzetten tegen de Heere Jezus Christus en niet in Hem geloven. Hen overwonnen betekent door hen standvastigheid in de ware leer, waarvan zij, deze valse leraars, hen niet hebben kunnen aftrekken of verleiden. Want Hij is meerder. Wie is meerder? Namelijk de Geest Gods. Die Geest, de Geest van God die in hen is. Deze is meer dan de geest van de antichrist die in de wereld is. Hij, de Geest van God is machtiger, meerder. Wat betekent dit? Namelijk om hen bij de waarheid te behouden en tegen de verleidingen te versterken. Ze mogen hier van overtuigd zijn en dit kan hen moed geven. Wat ons als leden van het Lichaam van Christus onder deze Bedeling van Gods Genade  nu moed geeft is dit: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft Romeinen 8 vers 37. Hierin kunnen wij ons verblijden mijn broeders en zusters!!!

I Johannes 4 vers 5

 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

Vers 5: Wat gelijk opvalt in dit vers is dat zij zijn uit de wereld. Wie zijn die zij? In de context lezen over de valse leraars. Die zijn uit de wereld. Wat betekent dit? Dat is dingen die uit de wereld zijn die met het verstand van ongelovige of onwedergeboren mensen die hun lusten hebben overeenkomen. De wereld zijn de ongelovige mensen in de wereld. De wereld hoort hen. Deze valse leraars die de geest van de antichrist hebben. De onwedergeboren mensen of ongelovige mensen horen naar deze valse leringen die deze "leraars"hen vertellen. 

I Johannes 4 vers 6

 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Vers 6: De apostel Johannes vertelt hen dit dat hij en zij, deze gelovige Joden waar hij deze brief tot richt uit God zijn. Wedergeboren mensen. Dat is, niet alleen door den Geest Gods wedergeboren en verlicht met de kennis der waarheid namelijk het Evangelie van het Koninkrijk dat weer gepredikt gaat worden,  maar ook door Hem geroepen om Zijn Goddelijke waarheid, dit Evangelie van het Koninkrijk, de mensen zuiver te prediken. De wedergeboren mensen zullen deze waarheid aannemen als Gods Woord maar degenen die onwedergeboren zijn en niet uit God zijn horen niet Gods Woord want zij kunnen het niet verstaan. Die nemen het ook niet aan. Hieruit kennen wij dat betekent dit: als men hun hoort of niet hoort. Voor degenen die het wel horen en aannemen de geest der waarheid en mensen die het niet horen hebben de geest der dwaling. 

I Johannes 4 vers 7

Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

Vers 7: Hier spreekt de apostel Johannes deze gelovige Joden en zijn broeders en zusters aan met geliefden. Hij spoort hen en zichzelf ook aan om elkaar lief te hebben. Niet een menselijke liefde maar de liefde van God wordt hier over gesproken. Want de liefde is uit God. God is liefde. De liefde, de agape komt van Hem en niemand anders.  God is een bewerker der liefde, die deze in hen werkt en hen hier in dit vers beveelt. Die een ander liefheeft met Gods liefde is uit God geboren en kent God. Dat betekent dit: Dat is een zeker teken dat hij/zij waarlijk door den Geest van God is wedergeboren. Kent God: namelijk recht, hoedanig God is, wat Hem behaagt en wat Hij hen bevolen heeft. In  Johannes 15 vers 12 nogmaals lezen wij: Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. Dit is Gods bevel wat Christus zei tegen Zijn discipelen en deze gelovigen behoren dit ook te doen. 

I Johannes 4 vers 8

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

Vers 8: Dit niet liefheeft, die heeft God niet gekend. Heel duidelijk hier dat degene die liefheeft is uit God geboren, wedergeboren en kent Hem zegt vers 7. Dus degene die niet liefheeft kent God niet en is dus ongelovig. God is liefde: Dat is, God heeft lief!  Hij heeft al Zijn schepselen, bijzonder Zijn uitverkorenen inChristus Jezus,met zulk een grote liefde en toegenegenheid, dat men met recht mag zeggen, dat Hij niet alleen liefde heeft, maar ook de liefde zelf is, gelijk Hij ook de wijsheid, goedheid zelf genoemd wordt

I Johannes 4 vers 9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden

heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Vers 9: Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard: In het Grieks staat erin ons; gelijk ook of onder ons. Dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld. In Johannes 3 vers 16 staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Opdat wij zouden leven door Hem: het eeuwige leven hebbe.  Ons hier staat voor de apostel Johannes en degenen waarnaar hij deze brief schrijft namelijk de gelovige Joden: dat zij het leven zouden hebben door Hem. 

I Johannes 4 vers 10

 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

Vers 10: Dit is ook een algemene tekst broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Uit onszelf kunnen wij God inderdaad niet liefhebben en dit geldt ook voor deze gelovige Joden waarnaar Johannes schrijft. God heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gezonden tot een verzoening voor ons zonden. Hier staat niet broeders en zusters over het volbrachte werk aan het kruis. Voor ons als leden van het Lichaam van Christus geldt dit: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.  Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5 vers 19-21. Dit is wat wij tegen mensen kunnen zeggen broeders en zusters. Natuurlijk is Christus naar deze aarde gekomen om verzoening te doen voor onze zonden. Aan het kruis stierf Hij voor onze zonden en het bloed wat daar vloeide heeft onze zonden vergeven en ook gerechtvaardigd. Efeze 1:7 en Kolossenzen 1:14

I Johannes 4 vers 11

Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Vers 11: Geliefden zegt de apostel Johannes weer tegen deze gelovige Joden. Dit zegt heel veel. Hij had hen lief met de liefde van God! Indien God ons alzo lief heeft gehad: dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld om verzoening te doen voor hun zonden. Daarom zijn zij schuldig elkaar lief te hebben. Het is een soort bevel wat hier aan hen gegeven wordt. Dat is, het is niet alleen betamelijk dat zij ]het voorbeeld van God als Zijn kinderen hierin navolgen; maar zij zijn daardoor, alsmede door Gods bevel, verplicht om zulks te doen. Elkander lief te hebben: Dat is, niet alleen God, die de mensen zo uitnemend heeft liefgehad, maar ook dat zij elkander liefhebben om Zijnentwil.

I Johannes 4 vers 12

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.

Vers 12: Niemand heeft ooit God aanschouwd, gezien. Namelijk geen mens betekent niemand. In I Timotheus 6 vers 16 lezen wij het volgende: Die alleen onsterfelijkheid heeft, en ene ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. Hier in dit vers lezen wij weer de voorwaarde: indien wij elkaar liefhebben. Zij moeten elkaar liefhebben en dan blijft God in hen en daardoor is Zijn liefde in hen volmaakt. 

I Johannes 4 vers 13

Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Vers 13: Hieraan is het te herkennen dat zij in Hem, in Christus, God blijven en Hij in hen. Wat is dat dan? Hij heeft Zijn Geest gegeven aan hen. Zij zijn onder controle van de Heilige Geest. In de Grote Verdrukking, onder de profetie zullen de gelovige Joden en die Jood geworden zijn onder controle staan van de Heilige Geest die God geeft en dit zal dan net zo zijn als op de Pinksterdag. In I Johannes 3 vers 24 lazen wij alreeds dit: En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft. Het is wel een voorwaarde: Zij moeten zijn geboden bewaren en dan blijft Hij in hen namelijk uit de Geest Die Hij hen gegeven heeft. 

I Johannes 4 vers 14

 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.

Vers 14: Johannes en deze gelovige Joden waarnaar hij schrijft hebben aanschouwd. Zij zagen dat de Heere Jezus Christus op aarde was en een weinig minder was dan de engelen vanwege het lijden dat zou volgen namelijk voor de mensheid sterven aan het kruis. Hij Johannes en deze broeders en zusters hier hadden het gezien en waren ook getuigen en getuigden ook dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus gezonden had tot een Zaligmaker der wereld.  Der wereld betekent hier in dit vers dit: de uitverkorenen en gelovigen in de ganse wereld. We lezen Johannes 3 vers 17: Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

I Johannes 4 vers 15

Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

Vers 15: De gelovige Joden moeten niet alleen elkaar liefhebben maar ook belijden dat Jezus de Zoon van God is. Dus dat geloven en dan blijft God in hen en zij in God. Namelijk en voorts zal gedaan hebben wat deze belijdenis hen vereist of de persoon vereist. Een persoon moet ook met waar geloof God hebben aangenomen en zijn geloof met werken der liefde tonen. Want de duivels belijden ook maar geloven niet. In Mattheus 8 vers 29 lezen wij: En ziet, zij riepen (duivels roepen) zeggende: Jezus, Gij Zone Gods, wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?  En in Markus 5 vers 7 lezen wij dezelfde tekst. 

I Johannes 4 vers 16

En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde;

en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Vers 16: Zij hebben gekend en geloofd de liefde van God. Wie zijn die wij? Johannes en deze gelovige Joden waar deze brief tot gericht is. God heeft Zijn liefde aan hen gegeven Johannes 3 vers 16. Christus tot een verzoening van hun zonden. God is liefde. De gelovige mensen moeten blijven in die liefde van God en dan pas blijft God in hen. Onder deze bedeling van Gods Genade woont God in ons door middel van Zijn Geest. Daarmee zijn wij verzegeld. Ook al zijn wij nu ontrouw, Hij blijft getrouw Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Nu eens een zoon of een dochter altijd een zoon of dochter. 2 Timotheus 2:13. Hij houdt ons vast onvoorwaardelijk. Wat heerlijk en fijn om dit te weten en te geloven broeders en zusters! Wij hebben een geweldige God!

I Johannes 4 vers 17

Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

Vers 17: Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Wat betekenen deze woorden? Dat is, hierdoor zijn wij volmaakt in de liefde, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld, gelijk volgt. Het is Zijn liefde dat bij hen volmaakt is. Vrijmoedigheid wat betekent dit dan in dit vers? Het antwoord hierop is een vrijmoedig vertrouwen dat zij in dien dag niet zullen veroordeeld worden; daar zij nu de liefde oefenen, en de Heere Christus dan zal te voorschijn brengen de werken der liefde, niet als verdienende oorzaken der vrijspreking en zaligheid, maar als vruchten en kentekenen van ons geloof. We lezen Mattheus 25 vers 34 en 35: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Namelijk dat gelijk Hij is: Dat is, gelijk Christus in de liefde gewandeld heeft, en gestadig daarin blijft, wij ook Zijn voetstappen navolgen.  Of gelijk God de liefde is, wij ook zo in de liefde wandelen.

I Johannes 4 vers 18

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Vers 18: Dat is, in degenen, die hun geloof door de liefde betonen, die waarlijk God en hun naaste liefhebben. Dit is de liefde van God en die in deze liefde zijn geen vrees of bangheid hebben. Wat betekent dit? Antwoord van verdoemd te worden in den dag des oordeels. De volmaakte liefde: Dat is dat zij God en hun naaste oprecht liefhebben deze gelovige Joden. Drijft de vrees uit betekent hier het volgende: Want deze vrees is in de harten en gewetens der zondaren zo vast ingeplant, dat ze als met geweld door een sterk en oprecht geloof buiten het hart gedreven moet worden. De vrees heeft pijn, en die vreest is niet volmaakt in de liefde: De vrees hier betekent: verdoemd te zullen worden! heeft pijn: Of straffing; dat is, kwelling, angst en benauwdheid des gemoeds, die ophoudt als zij verzekerd zijn van de oprechtheid van hun geloof, hetwelk geschiedt zo door den geest Gods, als door de werken der liefde, welke hoe groter ze is, hoe minder de vrees en benauwdheid is. Het komt hier op aan dat voor  deze gelovigen in de toekomst in de Grote Verdrukking het volgende is: geloof en werken gaan samen. Die bangheid verdoemd te worden: als iemand dit is dan is hij of zij niet volmaakt in de liefde.

I Johannes 4 vers 19

 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Vers 19: Wij hebben Hem lief. Er moet eigenlijk dit staan: of laat ons Hem,dat is God,liefhebben. Omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Dit slaat weer op vers 10 van ditzelfde hoofdstuk waar we weer lezen: Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden.  God heeft mensen lief! Van nature kunnen mensen God niet liefhebben want mensen zijn zondaars. Maar door de wedergeboorte wat hier gesproken wordt kunnen mensen onder werking van Gods Geest, Die dan anders werkt dan onder deze huidige Bedeling van Gods Genade, wel Hem liefhebben. 

I Johannes 4 vers 20

Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?

Vers 20: Indien in die tijd van de Grote Verdrukking een persoon zegt Ik heb God lief maar zijn broeder haat. Wat betekenen deze woorden? Dit betekent niet alleen werkelijke haat, maar ook zelfs niet liefheeft. Die zegt dit Woord van God is een leugenaar. Als iemand dan zijn broeder niet liefheeft die hij ziet en kent. Dat is, wiens persoon, staat en nood hij ziet door welk zien de liefde en barmhartigheid pleegt ontstoken te worden in het hart. Dus hem of haar echt haat. Je broeder haten en aan de andere kant God liefhebben gaat dus niet samen. Dat kan niet want dan ben je een leugenaar. Want dan kan je God niet liefhebben en God heeft niemand nog gezien. Hij Johannes wilt zeggen, die kan geenszins God liefhebben. 

I Johannes 4 vers 21

En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook 

zijn broeder liefhebbe

Vers 21: Dit is het gebod wat God door Christus hen ook geeft: die God liefheeft heeft ook zijn broeder lief. Dit is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is niet anders en dit komt ook door de werking van de Heilige Geest Die dan anders zal werken in de tijd van de Grote Verdrukking. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Johannes 5 vers 1

 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

Vers 1: Een ieder die gelooft. Wat betekenen deze woorden? Antwoord: een zodanig geloof, dat vergezeld is van alles wat tot een oprecht geloof behoort. Dat Jezus is de Christus: dat is, de ware en beloofde Messias, de Zoon van God. Die is uit God geboren. Wedergeboorte wordt hier weer gesproken in dit vers. Een ieder die Degene en dat is God de Vader . Die geboren heeft :  dat is zijn kinderen. De apostel Johannes bewijst hiermee in dit vers dat als men God liefheeft men ook al de kinderen Gods moet liefhebben want die zijn ook uit Hem geboren. 

I Johannes 5 vers 2

Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

Vers 2: Als deze gelovige Joden Gods geboden bewaren en God blijven liefhebben dan kunnen zij de kinderen van God ook liefhebben. Geloof en werken gaat wel samen. De werken zijn hier de geboden van God. Bewaren is doen wat God zegt in Zijn geboden. 

I Johannes 5 vers 3

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

Vers 3: Dit is de liefde van God dat deze gelovige Joden Gods geboden bewaren. Dat is, hiermee betonen zij, dat zij God waarlijk liefhebben. Zijn geborden zijn niet zwaar. Wat betekenen deze woorden? Dat is, bezwaarlijk, moeilijk, hetwelk hier niet gezegd wordt om aan te wijzen, dat zij deze geboden volkomen kunnen onderhouden. Zijn geboden: Dit zeide de Heere Jezus Christus op aarde tegen Zijn volgelingen:  Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. Mattheus 11: 29-30. In de wedergeboren persoon werkt dit heel makkelijk want de Heilige Geest werkt zo dat de persoon graag de geboden van God doet. 

I Johannes 5 vers 4

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Vers 4: Want al wat uit God geboren is overwint de wereld. Wat betekent dit? Antwoord: Dat is, in den geestelijken strijd tussen den Geest der wedergeboorte en de wereldse begeerlijkheden en aanlokkingen, waardoor zij (deze gelovige Joden) tot afwijking van het geloof en overtreding der geboden Gods worden verzocht, houdt het de overhand. In de Grote Verdrukking zal de wereld met overtreding der geboden Gods sterk aanwezig zijn. Degenen die wedergeboren zijn zullen veel kracht ontvangen van de Heilige Geest om zich niet te laten verleiden door de wereld. Dit is de overwinning die de wereld overwint: de oorzaak van hun overwinning is Christus , door Wie zij alles vermogen. Namelijk ons geloof: het geloof van Johannes en deze gelovige Joden in Christus. Zo'n geloof kan niet bestaan zonder onderhouding van de geboden: Heb God lief en uw naaste. 

I Johannes 5 vers 5

Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

Vers 5: Wie is het die de wereld overwint: Dat is degene die uit God geboren is. Dat is de mens die gelooft dat Jezus de Zoon van God is! De gelovigen die dan leven in de Grote Verdrukking, onder de profetie zullen de wereld overwinnen. De wereld met zijn ongelovige mensen. Hij of zij is wedergeboren en geboren uit God en hij of zij gelooft dat Jezus Christus de Zoon is van God. Dat is het geloof waarvan ook gesproken wordt in het voorgaande vers. 

I Johannes 5 vers 6

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.

Vers 6: Wat betekent dit vers? De apostel Johannes doelt op het volgende: hij spreekt hier in dit vers van het water en bloed dat uit de doorstoken zijde van Christus gevloeid is, waarvan hij, Johannes,  alleen bekend maakt. We lezen in Johannes 19 vers 34 en 35 het volgendeMaar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Niet door het water alleen:  Hij is gekomen om niet alleen de weldaad der wedergeboorte of der reiniging van hun verdorven natuur, maar ook de weldaad der rechtvaardigmaking of verzoening met God tezamen teweeg te brengen, door Zijn Geest en bloed, welke twee weldaden van elkaar niet worden gescheiden. En de Geest is het Die getuigt: Dat is, de Heilige Geest getuigt in de harten der gelovige Joden die dan geloven onder de profetische klok. Dat de Geest de waarheid is: Dat is, de leer van het Evangelie dat Jezus is de Christus.

I Johannes 5 vers 7

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

Vers 7: God is Drieeenheid: God de Vader, Zoon en Heilige Geest. God is Een. Deze zijn het die getuigen in de hemel. Wat betekenen deze woorden? Deze Drie geven hiervan uit den hemel een hemels en Goddelijk getuigenis, waaraan niet mag getwijfeld worden.  Het Woord hier is de Zoon  van God Jezus Christus. Laten wij Johannes 1 vers 1 lezen: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.  Christus is het Woord en in den beginne bij God en Hij is God Zelf.  Door Christus is ook alles geschapen. Kolossenzen 1 vers 16 en 17: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door en Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 

I Johannes 5 vers 8

En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Verse 8: Zoals in vers 7 we hebben Drie die getuigen in de hemel gezien en hier in dit vers lezen over drie die getuigen op de aarde. Wat zijn deze? Antwoord : De Geest, het water en het bloed en deze drie zijn tot een. Wat betekent dit vers: drie zijn er die getuigen op de aarde? Ten eerste drie getuigen hetzelfde op aarde. De Geest: dat is, de Geest der aanneming tot kinderen,  Het water: is het water der wedergeboorte, waardoor de gelovigen van hun gemeenschap met den Vader en den Zoon verzekerd worden, Het bloed: Het bloed van Christus op Golgotha: het bloed van het Nieuwe Testament voor verkrijging van vergeving der zonden en verzoening met God. Tot een: namelijk dat Jezus Christus is de Zaligmaker en de Zoon van God. 

I Johannes 5 vers 9

Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder; want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.

Vers 9: Het getuigenis der mensen is minder te geloven dan het getuigenis van God. Laten wij lezen Johannes 5 vers 36 en 37: Maar Ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes; want de werken die Mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelve werken die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. Tegen de Joden zeide Jezus Christus dit toen Hij op aarde was toen Hij een mens gezond gemaakt had op de Sabbat. Het getuigenis wat in dit vers van gesproken wordt is dit: het getuigenis van God, Welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Namelijk van Jezus Christus, dat Hij de ware en enige Zaligmaker is. Ook Mattheus 3 vers 17 lezen wij hierbij: En zie, een stem uit de hemelen, zeggende Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. Johannes 3 vers 16 zegt ons: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat, maar het eeuwige leven hebbe.  

I Johannes 5 vers 10

Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

Vers 10: Voor hen, deze gelovige Joden waartoe deze brief is geschreven geldt dit: Wie in de Zoon van God gelooft heeft het getuignis in zichzelf. In Johannes 3 vers 36 staat geschreven: Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De persoon hier die niet gelooft in God heeft God tot een leugenaar gemaakt omdat hij niet het getuigenis van God aanneemt Die Hij van Zijn Zoon getuigt heeft. 

I Johannes 5 vers 11

En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

Vers 11: Het getuigenis van God is het eeuwige leven die Hij geeft en dat leven is in Zijn Zoon Jezus Christus. Het eeuwige leven: namelijk die in Christus waarlijk geloven zoals wij dat al gelezen hebben in het vorige vers 10 in Johannes 3 vers 36. Want de Zoon heeft ons het leven verdiend, heeft de macht om het hen te geven, en geeft het ook allen die in Hem geloven. We lezen in Johannes 6 vers 47 en 48 zegt Christus het volgende: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens. En in vers 51 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij: Ik ben het levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld"

I Johannes 5 vers 12

Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Vers 12: Wat betekenen deze woorden? Dat is, met in geloof heeft aangenomen. Die de Zoon van God heeft aangenomen. In Johannes 1 vers 12 lezen wij: Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.  En die persoon heeft de beginselen van het eeuwige leven reeds in dit leven, en heeft een zekere hoop dat hij het ook hiernamaals volkomen zal bezitten. We lezen Johannes 5 vers 24: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.  Dit zegt de Heere Jezus Christus tegen de Joden als zij Hem te doden. Tegen dezelfde Joden zegt de Heere Jezus Christus in Johannes 8 vers 51: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn Woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. 

I Johannes 5 vers 13

Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

Vers 13: De apostel Johannes had hen, deze gelovige Joden geschreven dat die de Zoon heeft, die heeft het leven en die de Zoon van God niet heeft het leven niet heeft. De persoon die gelooft in de Naam van de Zoon van God, in Jezus Christus gelooft en dat Hij gezonden is in de wereld . Johannes 3:16. Hij of zij ontvangt dan het eeuwige leven en daarmee mochten ze ook verzekerd zijn omdat zij geloofden in de Naam van de Zoon van God. In Zijn Naam geloven was en is hier voor het eeuwige leven te ontvangen. Mensen moeten hier wel in volharden tot het einde. Tot de Grote Verdrukking is voorbijgegaan als Christus komt op aarde als Koning. 

I Johanne 5 vers 14

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

Vers 14: Met vrijmoedigheid kunnen zij naar God toegaan. Dat is, vrijmoedig vertrouwen. Wij lezen in Hebreeen 4 vers 16 het volgende: Laat ons dan met vrijmoeidigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben: namelijk God, gelijk Hij spreekt! Deze gelovige Joden bidden tot Hem naar Zijn wil en Hij God verhoort hen. Bid en u zal gegeven worden en dat lezen wij in Mattheus 7 vers 7: Bidt, en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.  Wat zij vragen van Hem Hij zal hen dit geven. Geldt dit nu nog onder deze Bedeling van Gods Genade waaronder wij leven broeders en zusters. Geeft God alles wat wij bidden? Nee zo werkt God nu niet is het antwoord. We lezen dan ook in Filippenzen 4 vers 6 en 7 het volgende: Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods , die alle verstand te boven gaat , zal uw harten en uw zinnen  bewaren in Christus Jezus.  Niet alles wat wij bidden wordt verhoord nu. Wij hebben alles al in Christus in geestelijk opzicht. Lees voor uzelf maar Efeze hoofdstuk 1. Wij zijn in vers 3 van dit hoofdstuk gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij behoren God meer te danken dan Hem te vragen. Wat we wel mogen doen is alles bekend maken bij God onze Vader en Hij geeft ons de vrede, de innerlijke rust en dat is erg fijn dat we dit ook ervaren in ons leven. 

I Johannes 5 vers 15

En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.

Vers 15: De gelovige Joden hier waartoe deze brief geschreven is leven weer onder de profetie van God. Mattheus 7 vers 7 zoals wij in het vorige vers hebben kunnen lezen zal dan weer een rol spelen. Indien wij weten dat Hij, God ons verhoort als wij bidden. Die wij slaat op de apostel Johannes en de gelovige Joden. Zij hebben het zeker weten dat God hun gebeden verhoort. Zij zijn wedergeboren mensen. Zij weten wat zij ook bidden Hij het hen geeft. Dat bidden is namelijk naar Zijn wil wat wij ook al gelezen hebben in vers 14. De beden hier zijn de zaken die zij tot God bidden. Wat zij bidden zij zullen het zeker krijgen, ontvangen, hebben. Voor ons als gelovigen onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 mogen wij alles bekend maken aan de Heere. Wij hebben alle geestelijke zegeningen al in Christus. Alles mag dus bekend gemaakt worden bij Hem maar niet alles zullen wij ontvangen. Het is Zijn wil geschiedde en niet onze wil. De apostel Paulus zegt vanuit de woorden van God als wij voedsel en kleding hebben wij zullen daarmee tevreden moeten zijn. Laten wij lezen I Timotheus 6 vers 7 en 8: Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.  Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Dus om voor materiele dingen te bidden laat dit voor ons niet het allerbelangrijkste zijn. Het belangrijkste is dat andere mensen de Heere Jezus Christus aannemen als Verlosser en ook Gods Genade Evangelie leren kennen en daarvoor gaan staan. I Timotheus 2:3-4 want dat is Gods wil voor ons vandaag onder de Bedeling van Zijn Genade. 

I Johannes 5 vers 16

Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden.

Vers 16: Wat betekenen deze woorden in dit vers? Als iemand dan in de Grote Verdrukking zijn broeder in de Heere ziet zondigen. Een zonde niet tot de dood. Wat betekent dit? Dat is een zonde waarop de eeuwige dood niet volgt; dat is die niet onvergeeflijk is. Dan is het de taak van deze gelovige om voor zijn broeder te bidden tot God en God zal deze broeder het leven geven. Hij zal vragen aan God of God deze broeder wil vergeven. Het laat zien dat mensen geen zekerheid in het geloof hebben in die tijd van de Grote Verdrukking. Namelijk God zal hem zijn zonden vergeven en zo het leven geven.We lezen in Jakobus 5 vers 19 en 20 het volgende: Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, Die weet, dat degene, die een zondaar van de dwaling bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken. Degene die een zonde pleegt die niet tot de eeuwige dood leidt het zal hem of haar vergeven worden als iemand tot God bid voor deze persoon. Er is echter ook een zonde tot de dood. Wat is dit voor een zonde die iemand kan plegen? Dat is een zonde die zeker tot de dood leidt en dat is de lastering tegen den Heiligen Geest waarvan hij door den Heiligen Geest is verlicht en overtuigd, loochent en deze vijandig lastert en vervolgt. Dit zei de Heere Jezus Christus ook toen Hij op aarde was: Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. Mattheus 12 vers 31. Voor deze zonde hoefde de ene broeder voor de andere mens niet tot God te bidden. God vergeeft dit niet! Dit geldt weer voor onder de profetie waaronder deze mensen dan  leven in de Grote Verdrukking. Voor ons als gelovigen in het Lichaam van Christus geldt dit niet. Al onze zonden zijn vergeven door Zijn bloed wat gegoten is voor ons op Golgotha. Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14. Wij kunnen ook niet lasteren tegen de Heilige Geest want dit is de zonde tegen de Heilige Geest hetwelk Israel deed als natie en daarmee God in Zijn Drieeenheid verwierp Romeinen 11: 11, 25. 

I Johannes 5 vers 17

Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.

Vers 17: Alle ongerechtigheid is zonde. Dit is duidelijk wat de apostel Johannes zegt tegen deze gelovige Joden. Zoals we al gezien hebben in vers 16 is er zonde niet tot de dood. Zonde die vergeven kan worden door God en er is ook een zonde die wel leidt tot de dood. Dit wil niet zeggen dat zonde licht is en elke zonde kan de dood verdienen. In Jakobus 2 vers 10 lezen wij: Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.  Maar deze zonde hoeft niet noodzakelijk de dood met zich meebrengen want deze kan vergeven worden als de zondaar daarover een oprecht berouw en leedwezen toont aan God. Net als David die berouw toonde hoe hij had gehandeld met Uria etc. 

I Johannes 5 vers 18

 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

Vers 18: Dit is een zeker weten voor een ieder mens onder de profetie (Grote Verdrukking)  die uit God geboren is of wedergeboren is. Hij of zij zondigt niet maar bewaart zichzelf. Het niet zondigen tot de dood , nog zo dat de zonde over hem de heerschappij heeft. Bewaart zichzelf: dat hij in deze zonde niet vervalle! En de boze vat hem niet. Wat betekent dit dan? De boze is de duivel, die hem tot deze zonde zoekt te brengen. In Mattheus 6 vers 13: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid , amen. Dit is wat de Heere Jezus Christus als voorbeeld gaf om te bidden aan zijn discipelen. Dit zal ook gebeden behoren te worden in de Grote Verdrukking want dan zijn de verleidingen van de duivel vele malen groter dan onder de huidige Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven als leden van het Lichaam van Christus. De boze vat hem of haar niet of raakt hem of haar  niet; dat is, heeft geen vat op hem of haar die hem of haar in die zonde te trekken.

I Johannes 5 vers 19

Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

Vers 19: De apostel Johannes en degenen waarnaar hij deze brief schrijft weten dat zij uit God zijn namelijk wedergeboren. Dit is een zeker weten en ook weten ze allebei zowel de apostel Johannes als deze gelovige Joden dat de gehele wereld in de boze ligt. In de handen van de duivel is. In de tijd van de Grote Verdrukking zal dit heel erg tot uiting zijn dat de gehele wereld in het boze ligt. 

I Johannes 5 vers 20

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Vers 20: De Zoon van God is gekomen om hen het verstand te geven. Wat betekent dit? Dit betekent de rechte en zaligmakende kennis van de ware God, waarin het eeuwige leven bestaat. Laat ons lezen Johannes 17 vers 3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.  Of verstand gegeven, opdat zij de Waarachtige God mogen kennen. Zij, Johannes en deze gelovige Joden zijn in de Waarachtige namelijk in Gods Zoon Jezus Christus. Jezus Christus is de waarachtige God en Hij is ook het eeuwige leven! In de waarachtige zijn betekent dat zij door het geloof gemeenschap hebben met God. In Johannes 14 vers 6 lezen wij: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven, Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. 

I Johannes 5 vers 21

Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.

Vers 21: Tenslotte waarmee deze brief eindigt met kinderkens of kinderen een waarschuwing voor deze gelovige Joden: bewaart uzelf van de afgoden. Amen. Bewaart uzelf betekent Dat betekent wacht u en draagt zorg, dat gij u met geen afgoderij besmet. Hun voorvaders hadden dit wel gedaan en in de Grote Verdrukking is de verleiding heel groot om afgoden te dienen in plaats van God. De afgoden zijn valse goden, of beelden, die tot afgoderij misbruikt worden. Dat gij deze geen eer of dienst betoont. Hiermee eindigt deze eerste brief van de apostel Johannes aan deze gelovige Joden in Christus, wedergeboren mensen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------