De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

door 

J.W.Weeda

Een vers bij vers studie/commentaar

Introductie

 

De schrijver:

De brief is geschreven door de apostel Paulus. Deze brief is een van de grootste brieven die de apostel Paulus schreef aan broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Rome. Waarschijnlijk is de brief geschreven vanuit de plaats Korinthe (Griekenland) naar de gelovigen te Rome. De brief kan mogelijk rond het jaar 60 na Christus geschreven zijn. Maarten Luther, de kerkhervormer, noemde de brief de belangrijkste brief van het zogenaamde Nieuwe Testament. Deze brief verdient te worden begrepen, woord voor woord door elke gelovige in Christus. De brief aan de Romeinen is een van de meest verlichtende boeken/brieven van de Bijbel. We vinden in deze brief grote leringen die compleet en systematisch zijn.  Persoonlijk noem ik de Romeinenbrief een kleine Bijbel! 

De apostel Paulus schreef deze brief. Paulus was een intellectuele man. Van oorsprong was hij een Farizeeer en hij had meer geleerd dan enig ander Farizeeer in zijn tijd. Paulus was de leider van de opstand tegen Christus na de steniging van Stefanus. Hij was God's grootste vijand op aarde. In I Timotheus 1 vers 12-15 lezen wij het volgende: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;  Die te voren een Gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.  Op de weg nabij Damascus werd Paulus, toen  nog Saulus genoemd, gered door Genade door het geloof door God in Christus. Lees voor uzelf Handelingen 9, 22 en 26 over de bekering van de apostel Paulus! Het is heel bijzonder dat dit 3 keer te lezen is in de Bijbel hoe Paulus werd gered. De apostel Paulus was een Joods man en hij had van geboorte het Romeins burgerschap. In Filippenzen 3 vers 5 lezen wij: Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeëer. In Handelingen 22 vers 27-28 lezen wij: En de overste kwam toe, en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zeide: Ja.  En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zeide: Maar ik ben ook een burger geboren. En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zeide: Maar ik ben ook een burger geboren.

Veel mensen denken of beweren dat de apostel Paulus een van de 12 apostelen was. Dit is niet waar en de Schriften laten zien dat dit niet de waarheid is. Paulus was niet een van de 12. Hier zijn enkele Schriften die aantonen dat Paulus niet een van de 12 apostelen was en is en het Evangelie wat hij verkondigde niet iets is wat de 12 apostelen aan Israel verkondigden. In Galaten 1 vers 11-12 lezen wij: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.  In Handelingen 1 vers 21 en 22 lezen wij:Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus onder ons in gegaan en uitgegaan is, Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding. In vers 26 lezen wij dat Matthias werd gekozen als 12e apostel en hij nam de plaats van Judas Iskariot in die de Heere had verraden en zichzelf had opgehangen. De apostel Paulus heeft nooit de Heere Jezus Christus gezien op aarde in Zijn aardse bediening! Paulus werd pas gered in Handelingen 9 op de weg nabij Damascus en na de steniging van Stefanus, nadat Israel als natie was gevallen. In Galaten 1 vers 1 lezen wij: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Er zijn meer verschillen tussen de apostel Paulus en de 12 apostelen. 

Paulus                                                                       De 12 apostelen

Representeert het Lichaam van Christus                  Representeren de natie Israel. 

Een men: Jood en Heiden verzoend  Ef.2:16           12 stammen, 12 mannen, 12 tronen Matt. 19:28

Geroepen door Christus vanuit de hemel                 Geroepen door Christus op aarde Lukas 6 vers 13

Handelingen 9 vers 3-5

Kende Christus alleen vanuit de hemel                     Kenden Christus alleen op aarde Handelingen 1 vers 9

I Korinthe 15 vers 8

Gezonden naar iedereen Rom. 10:12                             Werden gezonden naar Israel ten eerste en daarna naar de naties. 

Rom 11:32, Hand. 9:15                                              Matt 10:5-6, Lukas 24:47-48

Gezonden om Gods Geheimenis en doel te               Gezonden om Gods profetie te vertellen

vertellen Romeinen 16:25-26

Redding van heidenen door de val van Israel            Redding van heidenen door Israel's verrijzenis en zegenkanaal

Romeinen 11: 7-25                                                     Handelingen 3 vers 24-26

Niet gezonden om te dopen maar om het                   Gezonden om te dopen, bekering, waterdoop voor vergeving van zonden

Evangelie van Gods Genade te verkon-                      Geloof en werk Handelingen 2:38, 

digen I Korinthe 1:17, Efeze 1:17, Col 1:14-16          De gehele wet moest gehoorzaamd worden Mattheus 28:19

De Wet is geindigd Galaten 5:1, Ef 2:15-16

Kolossensen 2:14

Het Thema van de brief:

Het thema van de brief aan de Romeinen is het Evangelie van God. Het is het Evangelie welke de apostel Paulus ontving van de Heere Jezus Christus en dat is het Evangelie van Gods Genade. Handelingen 20:24. Dit is het Evangelie onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 waaronder wij nog steeds leven. In Galaten 1 vers 15 lezen wij: Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn Genade. Dit Evangelie van Genade wat de apostel Paulus predikte/bekendmaakte is voor iedereen en niet alleen voor Joden. De wereld werd schuldig voor God, God had hen besloten onder de ongehoorzaamheid zodat Hij hen allen barmhartig zou zijn Romeinen 11:32.  De oplossing van God voor de zonde is Zijn Zoon Jezus Christus Die stierf voor een ieder mens aan het kruis op Golgotha. Hij stierf in uw en mijn plaats aan het kruis en stond na 3 dagen op uit het graf en dit was voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. I Korinthe 15:3-4 en om ons nieuw leven, ja eeuwig leven te geven in Hem. Het sleutelwoord is de rechtvaardigheid van God door Zijn Zoon Jezus Christus.

De brief aan de Romeinen is verdeeld in 7 delen

1: De gehele wereld is schuldig voor God: Romeinen 1: 18 tot 3 vers 21

2: Rechtvaardiging door de rechtvaardigheid van God door het geloof: Het Evangelie is de remedie voor schuld 

    Romeinen 3:21 tot 5:12

3: De kruisiging met Christus, het opstandingsleven van Christus, wandel in de Geest, het Evangelie voor inherente zonde

    Romeinen 5:12 tot 8:14

4  Het volledige resultaat in de zegen van het Evangelie Romeinen 8:14-39

5: Tussen haakjes: het Evangelie van Genade schaft de beloften voor Israel niet af  Romeinen 9:1- 11:36

6: De gelovige zijn leven en dienst Romeinen 12:1 tot 15:33

7: De uitstroom van de liefde van de gelovigen  Romeinen 16:1-27

 

Een andere scheiding in de brief aan de Romeinen is: 

 1 Lering : Hoe het Evangelie de zondaar redt. Hoofdstuk 1 tot het einde van hoofdstuk 8

 2 Nationaal: Hoe het Evangelie is in relatie tot Israel Hoofdstuk 9 tot einde Hoofdstuk 11

 3 Praktisch: Hoe het Evangelie gaat over gedrag, dagelijkse wandel Hoofdstuk 12 tot einde Hoofdstuk 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Romeinen hoofdstuk 1

 

Verzen 1 t/m 5

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,  (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).  Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:  (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

Vers 1: We openen onze Bijbels en gaan de Romeinenbrief lezen vanaf het eerste hoofdstuk. Het eerst woord wat we hier zien en lezen is dat de apostel Paulus begint met Paulus! Wie is Paulus die deze grote brief schreef aan de gelovigen te Rome? Zoals u al heeft kunnen lezen in de introductie  was Paulus God's grootste vijand op aarde voordat hij gered werd. Paulus werd toen Saulus van Tarsen genoemd en hij was een Farizeeer. In I Timotheus 1 vers 12-15 lezen wij: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;  Die te voren een Gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Saulus van Tarsen was de leider van de opstand/rebellie tegen God en Zijn Gezalfde Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon. Op de weg naar Damascus, nabij Damascus werd Saulus/Paulus gered door Genade alleen, door geloof alleen en in Christus alleen. Lees Handelingen 9, 22 en 26 voor uzelf aandachtig door! In al deze 3 hoofdstukken wordt de bekering van de apostel Paulus beschreven. In I Korinthe 15 vers 9-10 lezen wij de volgende verzen: Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. Van de grootste vijand op aarde werd Paulus een dienstknecht van God. God redde hem nabij Damascus door Jezus Christus. Paulus werd de eerst mens op aarde die gered werd door Gods Genade alleen zonder de werken of werken der wet. Paulus werd niet alleen een dienstknecht van God; hij werd oor een apostel van Jezus Christus en hij was afgezonderd tot het Evangelie van Gods Genade. Wat is een apostel? En waarom was Paulus genoemd een apostel van Jezus Christus? Een apostel komt van het Griekse woord Apostolos wat letterlijk betekent: een die gezonden wordt. Gezonden van Wie? Van God!  In Lukas 6 vers 13 staat geschreven: En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde: Onze Heere Jezus Christus had 12 apostelen. Hij koos hen uit om hen te zenden met een boodschap: predik het Evangelie van het koninkrijk. 

Zoals u kunt lezen in de introductie was het al uitgelegd dat Paulus niet een van de 12 apostelen was. Paulus ontmoette de Heere Jezus Christus niet op aarde. Paulus ontmoette de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel en mocht Gods Genade Evangelie verkondigen Handelingen 20:24, Romeinen 16:25 en 26, Efeze 3:1-3 en Gods bedeling van Genade. Waarom werd Saulus, Paulus een apostel van Jezus Christus. De Heere Jezus Christus had toch al 12 apostelen om het Goede Nieuws te verkondigen of door te geven? De Heere Jezus Christus zond de 12 apostelen met het Goede Nieuws van het Koninkrijk. De 12 apostelen begonnen in Handelingen 2 op de Pinksterdag het Goede Nieuws van het Koninkrijk t/m Handelingen 7 door te geven aan Israel. De Joden en met name de leiders van het volk Israel weigerden de Koning, de Heere Jezus Christus en in Handelingen 7 lezen wij ook dat de Heilige Geest verworpen wordt met de steniging van Stefanus. Door dit hele gebeuren stopte God Zijn handelen en doel met Zijn volk Israel. In I Samuel 8 vers 7 lezen wij dat Israel God de Vader niet als Koning wilde. De Zoon Jezus Christus weigerden ze en zij hebben Hem samen met de heidenen gekruisigd en in Handelingen 7 lezen wij over het feit dat de Heilige Geest verworpen wordt. Israel verwierp God in totaliteit en zo lezen wij in Romeinen 11 vers 11 het volgende: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Lees ook Romeinen 11 vers 25!

Door de val van Israel riep God een nieuwe apostel genaamd Paulus die de leider was van de vervolging en zond hem met een nieuw Evangelie voor alle naties namelijk het Evangelie van Gods Genade. Dit Evangelie of Geheimenis was voor de grondlegging der wereld bekend bij God maar werd pas bekend gemaakt aan de apostel Paulus door openbaringen Handelingen 26:16. Dit Evangelie beschrijft het reddingswerk van God door Jezus Christus op Golgotha. Het gaat om de glorie van het kruis! Een nieuw Evangelie onder een nieuwe bedeling namelijk de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. Wij leven nog steeds onder deze Bedeling en net als Paulus zijn wij gered door Gods Genade door het geloof Efeze 2:8-9. Glorie aan God!

Vers 2: De apostel Paulus was afgezonderd tot het Evangelie Gods. Was Paulus afgezonderd tot het Evangelie van het Koninkrijk? Deze vraag stel ik u hier want de apostel Paulus zegt hier in het tweede vers over dat God geloofd had door Zijn profeten, in de Heilige Schriften. Als we in de context lezen dan verwijst Paulus hier niet naar het Evangelie van het Koninkrijk maar naar het Goede Nieuws en wondervol Nieuws van God voor de mensheid namelijk van Zijn Zoon zoals wij dat kunnen lezen in het derde vers hier in dit hoofdstuk. In I Korinthe 2 vers 9-10 lezen wij het volgende: Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. De apostel Paulu predikte nooit het Evangelie van het Koninkrijk want in Handelingen 20 verse 24 lezen wij het volgende:  Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. Paulus verkondigde alleen (inclusief de Joden) dat Jezus is de Christus en in Handelingen 13:38-39 lezen wij dit:Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Het Evangelie van de Genade van God hetwelk de apostel Paulus predikte was niet geprofeteerd in het zgn Oude Testament of door een van de profeten. Het was geheim gehouden bij God en God had d.m.v. de Heere Jezus Christus vanuit de hemel beetje bij beetje Paulus bekendgemaakt. Daarom heet het ook het Geheimenis en wij leven nu onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. 

Vers 3: Wat is het Goede Nieuws van God van hetwelk al gesproken werd door de profeten? Het antwoord vinden we hier van Gods Zoon Jezus Christus. Dat is het Goede Nieuws! In Johannes 3 vers 16 lezen wij daar al over: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Dit is geweldig en geweldig goed nieuws van God. Nu lezen wij hier in dit vers nog het volgende: Jezus Christus is van het zaad van David naar het vlees. In 2 Timotheus 2 vers 7-8 lezen wij het volgende: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie. En in Johannes 7 vers 42 lezen wij: Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was? Inderdaad onze Heere Jezus Christus kwam wat betreft Zijn menswording uit het zaad van David. In Lukas 3 vers 23-31 kunnen wij hierover lezen dat Jezus Christus naar het vlees (menswording) van het zaad van David is en vers 31 eindigt ook met David, de koning van Israel. 

Vers 4:  Krachtelijk  bewezen is te zijn de Zoon van God. In Hebreeen hoofdstuk 1 vers 1 en 2 lezen wij de volgende verzen:God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. Dit zijn algemene verzen en ook zijn deze verzen bedoeld voor de gelovige Joden in de toekomst als ze in de Grote Verdrukking zijn.  De Heere Jezus Christus naar het zaad van David werd door de apostel Paulus gepredikt in een voller licht dan toen Petrus op de Pinksterdag Christus predikte aan het volk Israel in Jeruzalem. Wat de prediking van Petrus kunnen wij lezen in Handelingen 2 verzen 29-31. De Heere Jezus Christus is de Zoon van God met kracht naar de Geest der heiligmaking door de opstanding van de doden! De apostel Paulus kreeg meer licht van God over de verrezen Heere Jezus Christus wat betreft Zijn opstanding en rechtvaardigmaking omdat de Heere Jezus Christus is opgestaan en Hij leeft!! In Efeze 2 vers 5 en 6 lezen wij voor het eerst het volgende: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Voordat Paulus werd geroepen en gered door Genade van God was dit niet bekend bij mensen maar bij God. God maakte dit niet bekend aan de 12 apostelen of profeten. Daarom heet dit ook het geheimenis en door de brieven van de apostel Paulus kunnen wij dit lezen en ontdekken dit wonderlijk goede nieuws, het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20: 24, Romeinen 16:25 en 26. 

Vers 5: Door de Heere Jezus Christus ontving Paulus de Genade en zijn apostelschap van God. Hij ontving dit niet van de Heere Jezus Christus op aarde maar vanuit de hemel. In Galaten 1 vers 1 lezen wij het volgende vers: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. De apostel Paulus is de apostel of the heidenen, de apostel voor deze wereld en foor elk persoon die de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser heeft aangenomen. De boodschap of Evangelie hetwelk Paulus ontving van de opgestane en opgevaren Heere Jezus Christus is het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:24. Dit Evangelie is voor de gehoorzaamheid van het geloof van een ieder mens die gelooft in Christus. Laten wij nogmaals Romeinen 16:25 en 26 lezen: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt" En dit is de vermaning dat wij staan voor dit Evangelie hetwelk ons opbouwt en dit houdt ons weg bij valse leringen. Laten wij net als Paulus staan voor dit Evangelie tot het einde van ons leven net als hij. 

Romeinen 1: 6-7

Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus! Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Vers 6: De broeders en zusters te Rome waarnaar Paulus schrijft waren exact als Paulus geroepenen van Jezus Christus. Hij had Paulus en deze broeders en zusters geroepen uit Zijn Genade. Zij waren op dezelfde wijze gered door God namelijk door Genade alleen, door Geloof alleen en in Christus alleen. En zij waren leden net als wij van het Lichaam van Christus, de hemelse Gemeente. Wij zijn net als zij zo ook geroepen, gered door God in Christus

Vers 7: De apostel Paulus schreef deze brief, het Woord van God tot allen die te Rome waren. In het Engels staat er all saints. Dus al de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Een heilige is een gelovige en God verklaart iemand heilig, niet de paus in Rome kan iemand heilig verklaren of zalig verklaren. De paus is net als u en ik een zondaar en van nature onrechtvaardig. God is rechtvaardig en daarom kan alleen God dit doen. God verklaarde hen geliefden van Hem en Hij had ze ook geroepen, geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Bijna al zijn brieven begint de apostel Paulus op deze manier: genade en vrede van God. Dit komt ook van God, niet van mensen want mensen kennen van nature geen genade en vrede. Hij is de God van vrede en genade. Hij geeft Genade in Christus en vrede door Hem en dat biedt God aan aan deze verloren wereld. Door Hem hebben wij vrede met Hem door de Heere Jezus Christus. We lezen in Romeinen 4 vers 25 het volgende: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En in Romeinen 5 vers 1 lezen wij: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Romeinen 1 vers 8-9

Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn Getuige, Welken ik dien in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk

Vers 8: De apostel Paulus is een voorbeeld in bidden en danken tot God. Hij dankt God door de Heere Jezus Christus voor alle gelovigen te Rome: broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Het is ook voor ons leden van het Lichaam van Christus erg belangrijk om God te danken voor onze broeders en zusters en ook  ze te gedenken in de gebeden tot God dat ze ook mogen blijven staan voor Gods Genade Evangelie en het rechtsnijden van Gods Woord Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, 2 Timotheus 2:15, Kolossenzen 1:5-6!  Waarom was het zo belangrijk voor de apostel Paulus om God te danken voor zijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus? Het antwoord zit al in het vers: hun geloof, vertrouwen in de Heere Jezus Christus en in God de Vader werd verkondigd in de gehele toenmalige wereld. Veel mensen in Rome, in de buurt van Rome en in het Romeinse Rijk hoorden van deze gelovigen te Rome. Zij stonden voor de waarheid wat zij wisten en geloofden en waarschijnlijk ook hun dagelijkse wandel viel erg op: de liefde die zij hadden voor elkaar voor andere mensen en dit was Gods liefde. Zij werden niet beschuldigd van slecht gedrag of iets dergelijks terwijl de gemeente te Korinthe een slecht voorbeeld was. 

Vers 9: God is mijn Getuige. Voor de apostel Paulus was God zijn werkelijke Getuige. In I Thessalonicenzen 2 vers 5 lezen wij het volgende: Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid; God is getuige! De apostel Paulus diende God door het Evangelie van Gods Genade. Hij diende God in de Geest. Zonder Gods Geest kan je God ook niet dienen Efeze 1:13-14. In Romeinen 8 vers 9 lezen wij: Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.  Zonder na te laten gedacht Paulus aan deze gelovige broeders en zusters te Rome. Hij vergat ze dus niet. Wat een voorbeeld voor ons om dit ook meer en meer te doen en een iedere broeder en zuster die je kent ook in gebed te brengen bij God. 

Romeinen 1: 10 en 11

Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

Vers 10: In zijn gebed tot God noemde de apostel Paulus niet alleen zijn broeders en zusters die hij zo lief had in de Heere Jezus Christus maar ook wilde hij hen bezoeken, hen zien door de wil van God. Het was de liefde van God die hem drong om hen te ontmoeten en of er een goede gelegenheid daarvoor mocht komen. In 2 Korinthe 5 vers 14 lezen wij over die liefde van God: Want de liefde van Christus dringt ons;  Die goede gelegenheid want er moest een goed tijdstip komen om te reizen naar Rome en hen te zien en geestelijke gemeenschap met hen in Christus te hebben. Dit was echt een verlangen van de apostel Paulus en hier spreekt ook de liefde die hij had voor hen. Dit is geen menselijke liefde maar de liefde van God, de agape. Wij kunnen zo veel leren van de apostel Paulus hoe hij wandelde in het dagelijks leven, hoe hij omging met zijn medemensen, broeders en zusters in Christus. Als wij Paulus volgen als voorbeeld voor ons en Christus dienen in ons leven dan krijgen wij op een gegeven moment ook diezelfde liefde van God voor andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus had veel tegenslag te verwerken, werd enorm vervolgd en soms werd hij verhinderd om broeders en zusters op te zoeken. Nu is het reizen anno 2023 veel makkelijker geworden. Je hebt vliegtuigen, treinen, auto's om mee op reis te gaan dus het zien van broeders en zusters in bijvoorbeeld de VS behoort heel goed tot de mogelijkheden. In de tijd toen Paulus leefde op aarde waren deze middelen niet ter beschikking. Je kon te voet, ezel, paard mogelijk, per zeilschip. 

Vers 11 Want ik verlang om u te zien. Hoe groot was de apostel Paulus liefde in zijn hart voor hen in Rome! Hij verlangde ernaar om hen te zien. Soms hebben wij dezelfde gevoelens, ervaringen als we plannen maken om onze broeders en zusters te zien in de Heere Jezus Christus die staan voor de waarheid n.l. het Evangelie der Genade Gods. We lezen 1 Thessalonicenzen 3 vers 6:Maar als Timotheüs nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om ulieden. U ziet hier broeders en zusters het is niet alleen de apostel Paulus volgen omdat hij Gods waarheid, Gods Genade Evangelie verkondigde maar ook het voorbeeld in wandel. Naar Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 4 lezen wij: Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;  De apostel Paulus verlangde er naar om zijn broeders en zusters in Christus te zien te Rome met als doel hen geestelijke gave te geven zodat zij daardoor gesterkt en stabiel zouden worden in hun geestelijke leven. In Kolossenzen 1 vers 27-28 lezen wij: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Dit behoort ook ons doel te zijn, om andere broeders en zusters op te bouwen in Christus

Romeinen 1 vers 12
Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

Vers 12: Zoals we in vers 11 hebben kunnen lezen is dat de apostel Paulus verlangde om de gelovigen te Rome te zien zodat bij zijn komst zij versterkt mochten worden in het gezamelijk geloof in Christus wat hij en zij hadden door het Evangelie van Gods Genade. En ook en dat lezen wij hier dat hij niet alleen hen troost maar dat hij mede vertroost mocht worden door hen te zien en door het onderlinge geloof in Christus zowel van hen als van hem.  Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: het is heel erg belangrijk om het Evangelie van Gods Genade met elkaar te delen en ook met iemand anders om de ander te winnen voor Christus en hem of haar ook op te bouwen. Geestelijke gemeenschap is daarom erg belangrijk mijn broeders en zusters. Als wij het Evangelie van Gods Genade kennen Handelingen 20:24, 32 ; dan is het ook belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar op te bouwen in de Genade van God. Paulus was en is hier wat we lezen een voorbeeld voor ons! 

Romeinen 1 vers 13

Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.

Vers 13: De apostel Paulus maakte dit bekend aan deze broeders te Rome zodat ze niet onwetend waren. Wat maakte hij bekend aan hen? Antwoord: menigmaal had hij voorgenomen om tot hen te komen, om hen te zien en hen te versterken met het Evangelie van Gods Genade Romeinen 16:25-26. Echter hij was vele malen verhinderd . Er kwam telkens wat tussen zodat hij hen niet kon bezoeken. Dit gebeurde in Paulus leven en het gebeurt ook in ons leven. Hoe vaak kunnen wij niet sommige broeder en zusters in onze Heere Jezus Christus niet opzoeken? Soms ontbreekt het aan tijd of aan geld. De laatste jaren van de pandemie konden we ook vaak niet reizen of was het te riskant om te reizen. Soms wonen mensen te ver van ons vandaan. Soms zoals ook in Paulus leven is het de tegenstander van God, de satan die ons tegenhoudt. Het geloof in Christus die deze gelovigen te Rome hadden werd bekend in de toenmalige wereld (het Romeinse Rijk). Paulus wilde hen graag bezoeken opdat hij zou zien dat het Evangelie van Gods Genade ook bij hen z'n vrucht zou hebben gelijk bij de andere heidenen zoals de gelovigen te Thessalonica, Filippi etc. Over wat vrucht sprak de apostel Paulus hier? Het is de vrucht van de Heilige Geest die werkte in de gelovigen toen en nu ook 2000 jaar verder. In Galaten 5 vers 22 en 23 lezen wij: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Aan de gelovigen te Thessalonica in I Thessalonicenzen 1 vers 3 lezen wij dit: Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader. De gelovigen te Thessalonica waren echte voorbeelden voor de apostel Paulus: zij wandelden echt in Christus elke dag!  In I Thessalonicenzen 1 vers 6 en 7 lezen wij: En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonië en Achaje. Laten wij u  broeders en zuster en ik daar een voorbeeld aannemen en ook volgen! 

Romeinen 1 vers 14

Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar.

Vers 14: De apostel Paulus was een schuldernaar voor Grieken, Barbaren, wijze en onwijze mensen. Apart dat de apostel Paulus niet de Joden noemt hier. Grieken en Barbaren staan voor de Heidenen. In Efeze 3 vers 1 lezen wij: 

Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. De apostel Paulus is de apostel voor de heidenen. Hij is niet een van de 12 apostelen. Lees Galaten 2 ver 9 en Romeinen 11 vers 13 voor uzelf. Wat Paulus hier zegt in dit vers is dit dat hij een schuldenaar is om al deze mensen het Evangelie van Gods Genade te verkondigen. Hij, Paulus is de uitdeler van het Geheimenis. Romeinen 16:25-26. God zond hem met het Evangelie van Zijn Genade naar deze wereld. Voor God is er geen verschil tussen Jood en niet Jood, Griek of Barbaar, wijs of niet wijs. God ziet het hart aan, het binnenste van de mens. De Joden as natie hebben God en Christus in totaliteit geweigerd net als de Heidenen Romeinen 11: 11 en 25. Daarom heeft God hen allen, alle mensen onder de zonde besloten zodat Hij hen allen barmhartig zou zijn. Romeinen 11 vers 32. In 1 Korinthe 9 vers 16 en 17 lezen wij  het opmerkelijke:Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Paulus was de nood opgelegd door God om het Evangelie van Gods Genade gewillig te verkondigen aan deze verloren wereld en wij kunnen hier van leren dat wij dit ook gewillig mogen doen in de voetsporen van de apostel Paulus. 

Romeinen 1 vers 15

Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

Vers 15: Alzo hetgeen in mij is. Dit zegt de apostel Paulus. Hij was een schuldenaar om het Evangelie te verkondigen aan de Heidenen. Wat betekent het woord volvaardig? Hij Paulus was bekwaam om het Evangelie van Gods Genade te verkondigen aan de gelovige broeders en zusters te Rome en omgeving. De apostel Paulus is ons voorbeeld hierin. Hij was niet bang om de boodschap van Gods Genade te verkondigen want hij was bekwaam voor dit. In Handelingen 20:24 lezen wij nogmaals het volgende:Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. De apostel was ook niet bang om met het Evangelie van Genade te verkondigen dat hij tegenstand zou ondervinden en zelfs dat hij zou sterven voor dit Evangelie van Genade. Dit is het Evangelie, het Goede Nieuws waardoor wij ook net als Paulus worden gered. Waardoor wij weten wat onze positie is in Christus, wat Christus voor ons heeft gedaan, hoe wij behoren te wandelen elke dag dus wat God van ons verlangt, hoe wij behoren om te gaan met mensen in deze wereld. Dit Evangelie van Genade is voor onze gehoorzaamheid aan God. Romeinen 16:25-26: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Broeders en zusters: er is geen ander Evangelie dan dit Evangelie van Genade!! In Galaten 1:6-8 lezen wij het volgende: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. De kerken in deze wereld zien het Evangelie van Genade niet, zij zijn verblind door de satan. De meeste van de mensen in deze kerken en gemeenten willen niet eens horen over het Evangelie van Genade maar u broeder, zuster in Christus Jezus: u kan het leren kennen en geloven en ook voor dit Evangelie van Gods Genade staan. Dit zal u redden van alle valse leringen die de satan mensen wilt doen geloven. Denk niet dat uw geloof is gebouwd op wat uw predikant of pastor u in de kerk of gemeente vertelt. Uw geloof is in Christus en wat Hij voor u heeft gedaan aan het kruis I Korinthe 15:3-4.  Broeders en zusters: wees niet wijs bij uw zelf en luister niet naar wat anderen zeggen maar ga luisteren naar wat God zegt in Zijn Woord en leer het rechtsnijden van het Woord der waarheid 2 Timotheus 2:15. U wordt echt opgebouwd en stabiel in uw geestelijke leven. Dit gebeurde ook in mijn leven en het kan ook in u gaan werken. 

Romeinen 1: 16

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Vers 16: De apostel Paulus schaamde zich niet voor het Evangelie van Christus of het Evangelie wat hij verkondigde van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis oftewel het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:24. Paulus schaamde zich niet voor dit Evangelie want het is de waarheid! We lezen in Kolossenzen 1:5-6 het volgende: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;  Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Het goede nieuws is dit en dat lezen wij in I Korinthe 15 vers 3 en 4: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; Dit is het Evangelie of Goed Nieuws wat Paulus doorgaf aan ons door zijn brieven. Dit is het Evangelie van Christus mijn broeders en zusters. Dit is ook het Goede Nieuws waardoor mensen kunnen behouden worden. Als u nog niet behouden bent mijn vriend (in) geloof dit en u zult behouden worden voor de eeuwigheid!!! Waarom was Paulus niet beschaamd hiervoor? Het Evangelie van Christus is de kracht van God voor redding. Door dit Evangelie van Genade zijn wij gered. Het heeft alles met het kruis te maken wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis: Hij stierf in onze plaats daar op Golgotha en nam al onze zonden op Zichzelf en betaalde de schuld voor ons met Zijn bloed. Daar bleef het niet bij: Hij is begraven en ook opgestaan en Hij leeft en zit nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Dit kunt u allemaal lezen in de brieven van de apostel Paulus Romeinen t/m Filemon. In Efeze 2: 4-9 lezen wij het volgende: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dit is het Goede Nieuws van Christus en wat een geweldige God hebben wij Die ons heeft gered door Zijn Genade door het geloof van Christus alleen. Dit is werkelijk de kracht van God!  In het Engels staat er power en in het Grieks Dunamis wat vertaald is in dynamiet. Waarom staat er hier geschreven eerst de Jood en ook de Griek? Om dit te beantwoorden is dit het antwoord: De brief aan de Romeinen is in de Handelingen periode geschreven voor Handelingen 28 vers 28. In die periode werd het Evangelie van het Koninkrijk wat gericht was tot de Joden minder en het Genade Evangelie meer. Het was een overgangsperiode en de woorden van God waren ten eerste de Joden toevertrouwd, daarom ging de apostel Paulus altijd eerst naar de Joden. Na Handelingen 28 richtte de apostel Paulus zich alleen nog maar naar de Heidenen (individuele mensen)  In Romeinen 10 vers 12 en 13 lezen wij: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. God nu onder deze bedeling van Zijn Genade werkt nu niet met Zijn volk Israel Romeinen 11:11, 25. Hij werkt nu met individuele mensen zoals u en ik: met het Lichaam van Christus, Zijn hemelse Gemeente!

Romeinen 1 vers 17

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Vers 17: Dit is het Woord van God wat Maarten Luther ontdekte in zijn leven: De rechtvaardige zal uit het geloof leven.  Het is niet door de mens. Van nature heeft de mens geen geloof. Geloven komt door het horen en horen door Gods Woord Romeinen 10:17.  De rechtvaardigheid van God is uit geloof tot geloof. De brief aan de Romeinen heeft veel te zeggen over de rechtvaardigheid van God. Nu de vraag: Hoe kan God zondaars rechtvaardigen en zeggen dat ze rechtvaardig zijn? Het antwoord voor dit is dat God zondaars rechtvaardig verklaard door Zijn Zoon Jezus Christus die stierf voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Ja de Heere Jezus Christus stierf onze dood wat wij hadden verdiend. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardigen, slechte mensen doordat wij zondaars zijn van nature. Als wij aannemen dat Hij onze straf volledig heeft gedragen aan het kruis en geloven dat Hij onze zonden heeft vergeven en dat Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking dan zijn wij gered voor de eeuwigheid. Het is het geloof van onze Heere Jezus Christus waardoor wij nu leven, eeuwig leven.  Als u nog niet gered bent en leeft in ongeloof lees dan dit: herken en erken dat je een zondaar bent van nature en dat Christus stierf voor jou aan dat kruis op Golgotha om jouw straf volledig te betalen met Zijn bloed, dat Hij is opgestaan om jou rechtvaardig te maken en eeuwig leven te geven. Als je dit aanneemt dan ben je gered voor eeuwig! Neem Hem aan als Verlosser en u zult voor eeuwig gered worden. Doe dit nu vandaag nog!  Stel niet uit! Morgen kan te laat zijn. Nu is het de dag van behoudenis 2 Korinthe 6 vers 2

Romeinen 1 vers 18

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en

ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Vers 18: Tot en met vers 17 lezen wij over de rechtvaardigheid van God door Zijn Zoon Jezus Christus aan deze wereld en individuele mensen. Van geloof tot geloof. In dit vers lezen wij over Gods toorn welke geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De onrechtvaardige mens, de mens die niet gelooft in God is ongoddelijk, goddeloos! Hij of zij weigert Degene te kennen Die hem of haar ook gemaakt heeft. Hij of zij weigert dat Jezus Christus stierf voor hem of haar aan het kruis. In Johannes 3 vers 36 lezen wij de volgende woorden van GodDie in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De toorn van God blijft op hem of haar. De ongelovige houdt de waarheid in ongerechtigheid. In Psalm 53 vers 1 lezen wij: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Voor hem of haar is God dood en bestaat er geen God. Hij of zij gelooft in zichzelf of in andere mensen of in goden al dan niet zichtbaar, idolen. Ongoddelijkheid is simpel een minachting voor God en Zijn vergoedingen. Voor de ongelovige is God niet welkom. De mens zonder God negeert Gods schepping en gelooft in evolutie. Een voorbeeld is dat men gelooft dat mensen afstammen van de apen en kwamen uiteindelijk tot een wetende mens zoals die nu is. De mens zonder God gelooft niet in de schuld van mensen, dat hij of zij een zondaar is en komt van Adam. De toorn van God is over de ongelovigen. We leven nu onder de Bedeling van Gods Genade en het is nu de Dag van behoudenis. Een ieder mens heeft de kans in zijn of haar leven om Christus als Verlosser aan te nemen als men erkent dat men een zondaar is. Mijn vriend als u de Heere Jezus Christus nog niet heeft aangenomen in uw leven doe het dan nu! Stel niet uit tot morgen of aan het einde van uw leven maar neem Hem nu aan als uw Verlosser. Geloof in de Heere Jezus Christus  en u zult behouden worden Handelingen 16 vers 31! Wees geen dwaas maar geloof in Hem en u wordt gered voor de eeuwigheid!!

Romeinen 1 vers 19

 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

Vers 19: In dit vers en in vers 20 hierna lezen wij over Gods schepping; wat Hij heeft gemaakt en wie Hij is en wat Hij heeft. Hij heeft de hemelen en de aarde gemaakt. Hij maakte de maan, al de sterren, al de planeten met een ieder zijn functie en doel. Al de melkwegstelsels! Alleen op de aarde kan de mens leven. Op andere planeten kan geen mens leven. Waarom niet? Omdat er geen leven mogelijk is op deze andere planeten zoals wij nu weten: te koud of veel te warm. De aarde heeft de perfecte atmosfeer en klimaat zodat mensen hierop kunnen leven. God maakte heel veel door de Heere Jezus Christus. Hij maakte de vogels, vissen in de zee, het vee, allerlei dieren. Hij maakte hen zodat zij konden leven op aarde. Wat is van God kennelijk en openbaar is Zijn kracht en Zijn Goddelijke Godheid. Hoe God de men heeft geschapen is wonderbaarlijk. Diep in het binnenste van de mens erkent de mens dat Iemand hem heeft gemaakt met een drieeenheid: lichaam, ziel en geest en een karakter. Met hersenen zodat wij dingen kunnen begrijpen en over dingen kunnen nadenken. Zelfs de duivelen geloven en sidderen. We lezen in Jakobus 2 vers 19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Zelfs als mensen niet geloven in God en Hem erkennen als de Maker van alles zoals de schepping. God gaf de mens het licht van het geweten. Dit is in het binnnenste van de mens om te weten wat goed en kwaad is en mensen kunnen kiezen tussen die twee. De mens heeft geen excuus als hij of zij later voor God staat als Rechter. 

Romeinen 1 vers 20

Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan

en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Vers 20: De onzienlijke dingen van Hem worden van de schepping der wereld aan gezien. Zij worden verstaan uit de schepselen en doorzien. Denk een aan de wind. De wind kan je niet zien maar voelen kunnen wij de wind wel en als het stormt dan voelen wij dit en zien we ook wat het allemaal uitricht. Wat we ook niet met het blote oog kunnen zien zijn de bacterien en schimmels. We hebben daarvoor een speciale kijker voor nodig en dat is de microscoop. Toen ik leerde voor Doktersassistent in mijn leven liep ik stage op het Laboratorium en zag ik door de microscoop voor het eerst levendige  bacterien in de urine van mensen. Dit was erg interressant om te zien. Door de onzienlijke dingen die God gemaakt heeft herkennen wij en moeten wij ook erkennen dat er een Maker is van dit alles. Elk jaar hebben wij de vier seizoenen en elk jaargetijde heeft zijn mooie en in onze ogen minder mooie dingen. Nu is het voorjaar en de knoppen van de bomen en struiken botten weer uit. Wat een wonder is dit en ook zo mooi om te zien en daarvan mogen wij genieten als mensen. Niemand kan dit maken. Alleen God heeft dit gemaakt en kan dit en daarin ligt Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. Dit kan niet ontkend worden en een ieder mens kan zichzelf niet verontschuldigen. Een ieder mens kan God leren kennen in zijn of haar leven en dit kan al zijn door de natuur. Het feit dat je elke dag als je gezond bent genoeg zuurstof  tot je neemt om te kunnen blijven ademen. Bijzonder! Denk hier eens over na! 

Er zijn meer dingen. Kijk naar de lucht in de avond of nacht als het helder weer is. Je ziet dan zoveel sterren en planeten. Dat is een feit. Er zijn duizenden sterren te zien. Men kan ze niet tellen. Hierin ligt ook de kracht van God in en de mens kan Zijn kracht niet bevatten. Geen mens kan een excuus hebben. God maakte jou en mij. Door Adam werden wij zondaars. In Romeinen 5 vers 12 lezen wij:  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Wij zijn zondaars en van nature gescheiden van God, van Zijn heerlijkheid! Maar nu is er goed nieuws! God Zelf kwam door de Heere Jezus Christus naar deze aarde om zondaars als u en ik behouden te maken. Behouden van wat? Van de eeuwige dood. Hij, Christus stierf voor u en mijn zonden aan dat kruis op Golgotha en stierf onze dood zodat wij de mogelijkheid kregen om het eeuwige leven te verkrijgen van Hem. Als je dit gelooft mijn vriend (in) dan bent u gered voor eeuwig. Lees I Korinthe 15 vers 3 en 4 nogmaals voor u zelf. Erken dat je een zondaar bent net als de gevangenbewaarder te Filippi en geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden voor de eeuwigheid en een zoon en dochter worden van God Handelingen 16 vers 31

Romeinen 1 vers 21

Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn

verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

Vers 21: Dit vers spreekt over de ongelovige mens die God niet nodig heeft in zijn of haar leven. Dit vers spreekt ook van het verleden over mensen die God niet nodig hadden in hun levens en dachten dat ze zelf zonder God door het leven konden gaan. Denk aan Kain. In Genesis 4 lezen wij over Kain dat hij de broer was van Abel. In de context lezen wij dat Adam en Eva 2 zonen hadden. De twee zonen wisten over God en we weten dat Abel God verheerlijkte en dankte. Hij geloofde in God. Maar Kain ging zijn eigen gang en had God niet nodig dat vond hij. In vers 3-5 lezen wij het volgende:  En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan; Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel. En in vers 6 en het volgende vers lezen wij: En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. Er was dus een weg terug voor Kain, hij kon het goede doen en net als Abel een dierenoffer offeren aan de Heere maar Kain koos de weg van het kwaad en doodde zijn broeder Abel vanwege zijn jaloersheid. Hij dankte niet God eerst maar hij werd ijdel in zijn verbeeldingen en de afkomelingen van hem ook. Hun hart was verhard en zij zeiden dat er geen God bestond en gingen niet luisteren naar God Die hen ook geschapen had. Zij waren verijdeld geworden n hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dit zien we nog steeds terug in deze wereld in de ongelovigen. Zij geloven in zichzelf en vertrouwen in zichzelf in plaats van op God te vertrouwen en Hem als Verlosser aan te nemen. Mensen rebelleerden tegen God. Zij bouwden hun eigen goden. In Genesis 6 vers 5 zien we het resultaat hiervan in het verre verleden: En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. God's antwoord op deze boze wereld was dit dat Hij de mensen zou vernietigen van de aardbodem door een zondvloed te zenden behalve Noach want die vond Genade in Gods ogen. Noach vertrouwde op God en zijn familie en zij werden gespaard en dat is 8 mensen en heel veel dieren want zij gingen allen de ark in. Na de vloed begonnen de mensen weer te rebelleren tegen God en bouwden een hoge toren en wilden door de ene taal bij elkaar blijven. Lees Genesis 11:1-9. God's antwoord op dit was de mensheid verstrooien en een ieder mens ging in een andere taal spreken zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan: de Babylonische spraakverwarring. 

Romeinen 1 vers 22

Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

Vers 22: In plaats van God te dienen gaven mensen zich uit voor wijzen die meer zichzelf liefhadden en dachten dat zij wijzer waren dan God en zo werden zij dwaas. In Psalm 14 vers 1 lezen wij: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand die goed doet. Dit is de mens broeders en zusters in het algemeen die God niet kent. In het verleden want wij spreken hier over het verleden gaven zij zich uit voor wijzen. In Gods ogen zijn zij dwaas. Zij wilden God niet leren kennen in hun levens. Zij wilden niet geloven in God omdat zij dachten dat zij wijzer waren dan de Schepper Die ook hen geschapen had. Dit gebeurde in het verleden. We leven nu in de 21e eeuw al bijna 25 jaar en dit speelt nog steeds een rol in de harten van mensen die God niet kennen en Hem ook niet wensen te kennen. Voor hen bestaat God niet en dit is net zo als in de tijd van Sodom en Gomorra duizenden jaren geleden. 

Romeinen 1 vers 23

En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 

Vers 23: In plaats van God de glorie en alle eer te geven deden zij dit niet: de heerlijkheid van God hadden zij veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens, gevogelte, viervoetige en kruipende dieren. Elk mens die zonder God zijn hart is verduisterd. Geen wonder dat hij goden aanbidt naar zijn gelijkenis en dat kunnen mensen, dieren zijn. Sommige mensen zien een leider van een volk als een god. De mens van nature wenst Gods glorie niet maar denkt alleen aan zichzelf en is erg egocentrisch. God speelt geen rol in het leven van de ongelovige mens. Een voorbeeld kunnen wij lezen in Genesis 11 vers 3 en 4 waar wij lezen:  En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!  Na de zondvloed gebeurde dit. De mens was niet veranderd want hij bleef een zondaar, ook na de vloed vanwege de afstamming van Adam. Sindsdien is er niets veranderd aan de mens en de gevolgen zien wij van de zondeval heel erg duidelijk vandaag de dag. 

Romeinen 1 vers 24

Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner

harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

Vers 24: God heeft hen overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid. Dit is het antwoord van God op de ongelovige wereld: overgeven aan hun eigen begeerlijkheden. Warom geeft God hen op, geeft Hij de wereld op? Het antwoord zit in de laatste 2 verzen: De ongelovigen weten dat God bestaat maar hebben Hem niet de glorie gegeven en waren niet dankbaar naar Hem toe. Zij hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Dit is wat de mensheid deed en God gaf hen op omdat zij Hem niet willen erkennen als God en geloven in Hem. God geeft hen op tot onreinheid en om hun lichamen onder elkaar te onteren. Die onreinheid  kan bestaan in lichamelijke vuilheid, onzedelijk gedrag of verkeerde bedoelingen. Dit is morele onzuiverheid. In vers 26 lezen wij dat God hen overgaf aan oneerlijke bewegingen en in vers 28 van ditzelfde hoofdstuk 1 lezen wij dat God hen overgeeft  in een verkeerde zin of gedachte. God gaf de wereld op nadat Hij de spraak verwarde. Het is het oordeel van God en de mens leefde verder in landen waar de eigen taal gesproken werd. God gaf dus de naties op. 

Romeinen 1 vers 25

 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel

geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Vers 25: De mens in het algemeen veranderde de waarheid van God in een leugen. Mensen geloven eerder de leugen dan de waarheid van God en dit is sinds de val van de mens Romeinen 5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. De dwaas zegt in zijn hart er is geen God. Waarom zou hij of zij God aanbidden en de Schepper dienen? De mens in het algemeen eert zichzelf en dient zichzelf boven Zijn Schepper en eert ook het schepsel boven de Schepper. De ongelovige mens weigert te geloven dat God alles gemaakt heeft en gelooft in de evolutietheorie van Darwin. De mensheid geeft zichzelf over aan passies die ze niet onder controle hebben.  Een voorbeeld van dit is in Genesis 19: 5-8:En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe; En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. In Sodom en Gomorra was heel veel homosexualiteit en andere onreinheden vonden plaats. Vandaag de dag heb je dit vele malen erger omdat er meer mensen op aarde leven. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurde maar ook nu gebeurt in deze wereld. 

Romeinen 1 vers 26

Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

Vers 26: God gaf hen over tot oneerlijke bewegingen. Waarom? Omdat mensen de waarheid van God veranderden in de leugen en liever de leugen dan de waarheid wilden geloven. God schiep de man en de vrouw in den beginne. In Genesis 1 vers 27 en 28 lezen wij:  En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Volgens de Evolutie theorie zegt men dat de oorsprong van de mens is te herleiden tot een soort aap. Daarna evolueerde de mens en is die nu zoals die is: de homo sapiens (wetende mens). Als wij Genesis 1 vers 27 en 28 goed lezen komen we tot de conclusie dat de Evolutie theorie niet waar is. Het is man en vrouw en niet Adam en Steve of Eva en Eva zoals wij dit nu lezen hier in dit vers. Hier zien we in dit vers dat vrouwen van mannen het natuurlijk gebruik man-vrouw hebben veranderd in het gebruik tegen de natuur (lesbisch). Vandaag de dag zie je veel mensen die zo zijn: het natuurlijke veranderd in het onnatuurlijke. Dit is een gevolg van de zondeval. Als we dit vers en de volgende verzen lezen dan zien we dat het vlees, de zondige natuur van de mens hier een grote rol speelt. Homosexualiteit is wereldwijd vandaag de dag. In de toenmalige wereld was dit beperkt tot Babylon, Israel (Sodom en Gomorra), het oude Griekenland, het Romeinse Rijk. Homosexualiteit is bekend onder de naam Sodomie. Hier in Nederland kunnen homo's, lesbiennes trouwen. In een aantal landen in de wereld niet. Nederlands was een van de eerste landen in de wereld waar homosexuals elkaar konden trouwen. Omdat er een anti discriminatie wet is in Nederland is het verboden om homosexuals te discrimineren. In het verleden verwoestte God steden als Sodom en Gomorra vanwege de ongoddelijkheeid en de volledige praktijk van homosexualiteit. Omdat mensen de waarheid van God in de leugen veranderden gaf God hen op tot deze oneerlijke bewegingen. Waarom? Omdat door de val van de mens Romeinen 5:12 de mens van origine een zondaar is en hij of zij totaal Gods rechtvaardigheid en heiligheid mist. Als gelovigen behoren wij niet homosexuelen te veroordelen. Wij laten dit aan God over. Het is wat Gods Woord ons vertelt en niet wat onze mening is. Ook behoren wij in deze niet te luisteren naar wat mensen zeggen of menen maar luisteren naar wat God zegt hierover. 

Romeinen 1 vers 27

En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

Vers 27: In het verleden was er veel homosexualiteit en nu is het niet anders in deze wereld. De steden Sodom en Gomorra zijn een voorbeeld hiervan. We kunnen dit lezen toen de engelen bij Lot binnenkwamen. Mannen die met mannen schandelijke dingen bedrijven (sex). De mens luistert meer naar zichzelf, naar zijn of haar gevoelens, gedachten die uit vleselijke gedachten naar voren komt. Als gelovigen nogmaals hoeven wij dit niet te (be) oordelen. God zal dit doen. Door Gods Woord leren wij dat God dit soort handelingen en manier van leven niet accepteert want het gaat tegen de natuur in. Homosexualiteit in het algemeen is in de meeste landen van de wereld geaccepteerd. Zelfs de professionele kerken keuren dit goed en accepteren deze manier van leven. We hebben gezien in deze wereld wat deze manier van leven, leefstijl met zich meebrengt. Dat kan zijn ziekten zoals de ziekte AIDS. Dit is een vreselijke ziekte waaraan men aardig wat kan doen met medicatie maar hij kan nog steeds de lichamelijke dood tot gevolg zijn vanwege complicaties van deze ziekte.  Als persoon accepteer ik de persoon die zo wil leven omdat hij een zondaar is en God heeft zondaars lief en wil ook dat een ieder mens tot geloof komt en gered wordt. I Timotheus 2 vers 3 en 4. God is liefde en in Christus stierf Hij voor de mensheid aan het kruis, ook voor dit! I Korinthe 15:3-4, Romeinen 5 vers 8

In het verleden strafte God de mensen die deze schandelijke bewegingen deden zoals de steden Sodom en Gomorra. Daarna gaf God dit verkeerde denken van mensen op. Hij gaf ze over aan hun verkeerde denken en dat gebeurt vandaag nog steeds. Het oordeel laten wij God over. Hij zal het be(oordelen). 

Romeinen 1 vers 28

En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God

hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

Vers 28: In dit vers zien we voor de derde keer dat God de wereld (ongelovige mensen) overgegeven heeft in een verkeerde zin. Het menselijke ras (van nature) in het algemeen wilde God niet in erkentenis houden, wilde God niet leren kennen in hun levens. En nog steeds niet want de ongelovige zegt in zijn hart dat er geen God is dus hij of zij erkent God niet in zijn of haar leven. Vanwege dit heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. Verkeerde zin dat heeft te maken met verkeerd denken. God geeft hen over in een verkeerde zin en dat betekent dat zij dingen doen die niet betamen. In Psalm 10 vers 2 t/m 11 lezen wij het volgende:  De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed den ellendige; laat hen gegrepen worden in de aanslagen, die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over den wens zijner ziel; hij zegent den gierigaard, hij lastert den HEERE. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijde smarte; Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem; al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen; want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek, en bedriegerijen, en list; onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlage der hoeven, in verborgene plaatsen doodt hij den onschuldige; zijn ogen verbergen zich tegen den arme. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol; hij legt lagen, om den ellendige te roven; hij rooft den ellendige, als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich; en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet niet in eeuwigheid. Deze dingen en dat komt door verkeerd denken doet de ongelovige en die zijn slecht. Het begon met de val van de mens, met Adam Romeinen 5 vers 12. Nadat God de mens verdreven had van Babel met de Babylonische spraakverwarring gaf Hij de wereld op en gaf hen over in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren in vers 24 van dit hoofdstuk en in vers 26 God heeft hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen en in vers 28 hier dus heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. We lezen in de volgende verzen wat die dingen zijn wat mensen doen die niet betamen in de ogen van God. 

Romeinen 1 vers 29

Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

Vers 29: God gaf hen over aan verkeerde zin wat voortkomt uit verkeerd denken. Hier zien we een aantal van deze ongerechtigheden die de ongelovige mens doet. Ten eerste de mens van nature is onrechtvaardig en kan alleen maar ongerechtigheid/zonde doen. Ten eerste wat hier als eerste staat is hoererij. Wat is hoererij? Hoererij is ontucht, onkuisheid, of, in figuurlijke zin, afgoderij. Betaalde hoererij ofwel prostitutie is zich met zijn lichaam veil geven voor geld aan elk die wil. Het is overspel en men zondigt tegen zijn eigen lichaam. Boosheid: het feit dat je moreel erg verkeerd of slecht bent. Gierigheid: Hebzucht kennen we ook als gierigheid. Een gierigaard is niet bereid het met anderen te delen. Hebzuchtige mensen hebben maar één doel in het leven: het bezit van geld of materiële dingen. Kwaadheid: In het Hebreeuws staat rasja, dat betekent zoiets als 'boosdoener', iemand die kwaad sticht. Vol van nijdigheid: vol van kwaadheid en een manier van jaloersheid, moord: gelijk Kain zijn broer Abel vermoordde. Twist: heftig discussieren, ruzien, twisten, op een ruzieachtige manier. Bedrog: bedriegen, niet de waarheid vertellen dus liegen tegen een ander. Kwaadaardigheid: Met de intentie om schade of kwaad te veroorzaken. 

Romeinen 1 vers 30

 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen,

laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

Vers 30: Wat zijn oorblazers? Dat zijn mensen die iets heimelijk in 't oor blaast, fluistert, met laster of achterklap. Acherklappers: Een achterklapper is iemand die achterklapt; meestal bepaaldelijk gezegd van iemand die tot achterklap, tot lichtzinnig kwaadspreken, geneigd is en zich aan die ondeugd overgeeft. Haters van God. Dat zijn mensen die Gods liefde verwerpen en dit ook echt haten en Hem vervloeken. Smaders: Beledigers, honers zoals Goliath van Gad die God hoonde en beledigde. Hovaardigen zijn mensen die trots zijn: trots op henzelf. Van nature zijn wij allemaal trots op onzelf maar er zijn mensen die altijd opscheppen op henzelf. Laatdunkenden: mensen die neerkijken op andere mensen en hen minder achten. Vinders van kwade dingen: dit zijn mensen die allerlei kwade dingen bedenken. De ouders ongehoorzaam: Vanwege de zondeval leren kinderen hun ouders ongehoorzaam te zijn. We zien het veel terug in deze wereld en het neemt alleen maar toe. Dit kan leiden tot slechte dingen. 

Romeinen 1 vers 31

Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

Vers 31: Onverstandigen: elke ongelovige is een onverstandig mens daar hij of zij de Heere niet heeft aangenomen in zijn of haar leven als Verlosser. Verbondbrekers: dit heeft te maken met Israel welke Israel in het verleden deed: het verbond van God verbreken en niet luisteren naar God. Zonder natuurlijke liefde: dit spreekt voor zich. Onverzoenlijken: mensen die andere mensen niet kunnen vergeven en altijd ruzie zoeken en andere mensen altijd betaald zetten. Onbarmhartig: zonder medelijden, zonder erbarmen

Romeinen 1 vers 32

Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

Vers 32: Deze mensen (ongelovigen) weten wat het recht van God is. God is een rechtvaardige God en zal ook mensen die dit doen rechtvaardig oordelen. Wat doen? Het bovenstaande zie verzen 30 en 31.  Deze mensen zijn des doods waardig, de eeuwige dood.  Ze doen het niet alleen maar hebben ook nog plezier en welgevallen in degenen die ook deze dingen ook doen. Dit is de mens zonder God en God zal de mensen rechtvaardig oordelen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 2 vers 1

Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

Vers 1: Elk mens in deze wereld is een zondaar vanwege Adam Romeinen 5 vers 12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Vanaf de zondeval oordeelt de mens een ander mens of geeft hij of zij de schuld aan een ander. Dit is ook oordelen. Als wij een ander oordelen dan oordelen wij onszelf want wij zijn geen haar beter als de ander. Waarom niet? Omdat wij dezelfde dingen doen dan die ander. In Genesis 3 vers 12 lezen wij het volgende: Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. Met andere woorden ik ben niet schuldig maar de vrouw die u mij gegeven heeft. Het beschuldigen van de ander was gelijk al in de mens nadat hij had gezondigd. Iemand anders de schuld geven terwijl je eerst bij jezelf te rade moet gaan. Wij allen zijn zondaars van nature door Adam in de wereld gebracht en wij hebben geen excuus voor God. 

Romeinen 2 vers 2

En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.

Vers 2: Wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is. Waarom? Het antwoord op deze vraag is dat God rechtvaardig is. Hij is zonder zonde en daarom kan Hij de ongelovigen oordelen naar hun werken. De zonden die gepleegd worden door de ongelovigen zie de laatste verzen . God gaat rechtvaardig oordlen in waarheid over degenen die dit deden. Daarom zegt God ook in Zijn Woord dat wij de wraak aan Hem moeten overgeven want Hij zal het vergelden. In Romeinen 12 vers 19 staat geschreven: Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. De Heere zal de ongelovigen oordelen en dat staat geschreven in Openbaring 20 verzen 12 en 13: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

Romeinen 2 vers 3

En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?

Vers 3 Naar aanleiding van dit vers kan de mens niet vluchten voor het oordeel van God. In Hebreeen 9 vers 27 staat geschreven: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel"  De mens in het algemeen, van nature, oordeelt graag andere mensen die vreselijke dingen doen die we in hoofdstuk 1 hebben kunnen lezen. Wij oordelen bijvoorbeeld over degenen die oorlogen voeren. Die andere mensen en met name burgers verkrachten, vermoorden oordelen wij heel gemakkelijk over en zeggen vaak dat deze mensen de doodstraf verdienen. God is het Die oordeelt en de mens zonder God zal aan het oordeel van God niet kunnen ontsnappen. Voor God kan men niet vluchten, al denken mensen dat ze dit kunnen. 

Romeinen 2 vers 4

Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

Vers 4: Wat betekent verachten? Niet achten, met minachting aanzien. De ongelovige hier, de mens van nature die zonder God leeft veracht, minacht de goedertierenheid of Genade van God. Dat niet alleen ook verdraagzaamheid, lankmoedigheid van God. Hij heeft God niet nodig en is onwetend over de Genade van God die kan leiden tot bekering. De mens zonder God is ondankbaar en zal niet bekeren van zijn zonden die zijn hart beheersen. Hij of zij bekritiseert andere mensen maar beseft niet dat hij of zij dezelfde dingen doet. In plaats van in te zien dat hij of zij een zondaar is en de goedertierenheid van God hem of haar kan redden zodat zijn of haar leven verandert blijft hij of zij in zijn zonden. 

Romeinen 2 vers 5

Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat,

in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.

Vers 5: Het hart van de ongelovige, de mens zonder God is hard en onbekeerlijk. Hij of zij is onder de toorn van God, de toorn van God blijft op hem of haar. Hij of zij vergadert toorn als een schat, in de dag van de toorn. In Hebreeen 9 vers 27 hebben wij al gelezen dat het de mens is gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel van God. Nogmaals de dag des toorns zal zijn bij de Grote Witte Troon als God al de ongelovigen zal oordelen naar hun werken Openbaring 20: 12 en 13. 

Romeinen 2 vers 6

Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;

Vers 6: God zal de mens oordelen naar zijn werken. Dit hebben we gelezen in Openbaring 20: 12-13. De mens kan dit oordeel van God ontsnappen. God zal de mens die het goede gedaan heeft het eeuwige leven geven (alhoewel we weten dat geen mens goed is). God is rechtvaardig. Hij zal het "goede" belonen en het kwaad straffen. In Psalm 62 ves 13 lezen wij het volgende:En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. En in Jeremia 17 vers 10 lezen wij het volgende:Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.

Romeinen 2 vers 7

Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;

Vers 7: Degenen die met volharding goeddoen zoals God het zegt in Zijn Woord. Voor hen die heerlijkheid, eer  en onverderfelijkheid zoeken en die is alleen bij God te zoeken die zullen van God het eeuwige leven ontvangen. Dit zijn de mensen die op God vertrouwen. In Jeremia 17 vers 7 lezen wij:  Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! God geeft dus eeuwig leven aan degenen die het ook verdienen. God kent het hart van mensen. In het algemeen oordeelt God de werken van de mens. Ieder mens zijn of haar werken zal geoordeeld worden door God. 

Romeinen 2 vers 8

Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;

Vers 8: Degenen die twistgierig zijn, die ruzie maken en die de waarheid van God ongehoorzaam zijn maar hun eigen gerechtigheid boven de gerechtigheid van God stellen dus de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, de ongelovighen. Gods toorn blijft op hen en zij zullen het oordeel van God ondergaan. De verbolgenheid en toorn van God zal hen vergolden worden. Zij zullen de eeuwige dood ontvangen! De mensheid is zonder excuus voor de rechtvaardige God als ze Hem niet gehoorzaam zijn, Zijn rechtvaardigheid en waarheid ongehoorzaam zijn. Dit is het principe van God. Dit behoren wij eerst te weten voordat we Gods reddingsplan leren kennen. Vandaar dat deze verzen hier zijn geschreven voor ons om te bestuderen en te lezen. 

Romeinen 2 vers 9

Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;

Vers 9: Hier in deze verzen zien wij het principe van God. Elke ziel die kwaad doet en werkt Gods verdrukking en benauwdheid is over hem of haar. Verdrukking: we weten wat het is en verdrukking komt van het Griekse woord thilipsis wat betekent moeilijkheid, last. Dus moeilijkheden en last komen over elk persoon die het kwade werkt.  Van Romeinen 3 vers 10-12 weten wij het volgende: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Eerst de Jood en ook de Griek. De Romeinenbrief is geschreven in de Handelingenperiode. In deze periode wat een overgangsperiode is van het Evangelie van het Koninkrijk naar het Evangelie van Gods Genade. Dit betekent dat de Joden eerst de Woorden van God waren toevertrouwd zodat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Na de Handelingenperiode (Handelingen 28:28) en nu is er echt geen verschil meer tussen de Jood en de Griek. Iedereen is nu gelijk in Gods ogen.  De Jood had een groot geestelijk voordeel t.o.v de Griek omdat de woorden van God hen eerst waren toevertrouwd. 

Romeinen 2 vers 10

Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.

Vers 10: We weten vanuit de Schrift van God dat niemand goed doet en niemand goed is. Alleen God is goed! In Lukas 18 vers 18 en 19 staat gescheven:En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. Heerlijkheid, eer en vrede voor een ieder gie het goede werkt. Het goede werkt gaat over de mens hier onder de wet van Mozes. De Heere sprak tot deze man de volgende woorden in Lukas 18:20-22: Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. En in vers 23 lezen wij: Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig; want hij was zeer rijk. Het basisprincipe van God is erg duidelijk en dit was het ook onder de wet die Hij gegeven had aan Mozes om dit uit te delen. Daarom heet het ook wel de Wet van Mozes. Als mensen dus het goede zouden doen dan was er heerlijkheid. Hier weer eerst de Jood en dan de Griek. De wet van Mozes kon geen mens redden en in de volgende hoofdstukken kunnen wij dit lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .