De Hemelvaart en verheerlijking van Christus

door

J.W.Weeda

DEEL I

De Hemelvaart van Christus

De Lichamelijke hemelvaart van de Heere Jezus Christus naar de hemel was een waargenomen historisch feit. De zelfde mannen die ons de feiten van Zijn geboorte, leven, dood en lichamelijke opstanding schrijven, schrijven ook over Zijn lichamelijke hemelvaart naar de hemel. We gaan deze verzen met elkaar bekijken. 

Mattheus schrijft niet over de hemelvaart. Mattheus schrijft alleen over Christus Die Zijn discipelen de opdracht geeft in hoofdstuk 28 en dan in vers 20 lezen wij: "En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

Markus laat ons wel een vers lezen hierover: De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods" Markus 16 vers 19

In Lukas 24 vers 51 lezen wij: En het geschiedde, als Hij hen zegende , dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. 

Ook Johannes schrijft niet op het laatst over dit. In Johannes 6 vers 62 lezen wij echter het volgende: Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, dat Hij te voren was?

In het boek Handelingen hoofdstuk 1 vers 9-11 lezen wij over de hemelvaart!

In Handelingen 2 verse 25-36 laat David ons lezen over de opstanding, hemelvaart en verheerlijking van Christus. David kon onmogelijk over zichzelf hebben gesproken omdat hij niet was opgestegen naar de hemel. Daarom was hij een profeet die de hemelvaart van de Heere Jezus Christus voorspelde. 

Stefanus getuigde van het feit toen hij gestenigd werd tot de dood in Handelingen 7 vers 56: En hij zeide: Ziet, ik zie de hemel geopend, en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods"

De apostel Paulus schrijft ook over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus . In Efeze 4 vers 8-11 lezen wij: Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren , wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou

Petrus in zijn eerste brief schrijft in I Petrus 3 vers 22 het volgende: Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde

DEEL 2

Bezwaren tegen de lichamelijke hemelvaart

Er zijn veel bezwaren tegen de lichamelijke hemelvaart en dit komt voornamelijk uit  de hoek van de wetenschap. Opstijgen van de aarde moet een snelheid hebben van 18000 mijl per uur is verplicht.  En natuurlijk, de atmosfeer wordt zo zwak dat het leven onmogelijk wordt boven 40000 voet apart vanuit een kunstmatige atmosfeer. Daarom zeggen wetenschappers dat het onmogelijk is te begrijpen is dat de hemelvaart heeft plaatsgevonden.  Astronomen hebben biljoenen lichtjaren gekeken in de ruimte zonder een bewoonde hemel waar te nemen.  Als de hemel achter deze afstand is kon Christus niet daar aankomen voor miljarden jaren reizen met deze snelheid. Al deze bezwaren zouden geldig zijn voor een man in een lichaam van vlees en bloed maar de Schrift verklaart dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen ingaan. Laten wij lezen I Korinthe 15 vers 50 waar dit staat geschreven: Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet. Toen Jezus Christus was opgestaan had Hij geen lichaam van vlees en bloed! Dit vanwege het feit dat Christus in een ruimte kon komen terwijl de deuren allemaal op slot waren binnen het huis laat zien dat de samenstelling van dit opgestane lichaam heel anders is dan het lichaam van een mens op aarde. Lees Johannes 20 vers 19. De geestelijke wereld kan niet gezien worden en toch is deze meer reeel en  langdurig dan de visuele wereld waarin wij leven.  2 Korinthe 4 vers 18 zegt ons het volgende: Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Beide de opstanding en de hemelvaart zijn gedocumenteerde feiten, bevestigt door betrouwbare getuigen. Net zoals wetenschappers ons vertellen  dat 2 of meer lichamen kan bezetten wat verschijnt in dezelfde ruimte  zo is het mogelijk dat de fysieke en de geestelijke stoffen dezelfde ruimte bezitten.  

Deel 3

De lichamelijke hemelvaart

Op grond van de Schrift zou je als gelovige kunnen denken dat er twee in plaats van 1 opvaring is van de Heere Jezus Christus naar de hemel. In Johannes 20 vers 17 lezen wij het volgende: Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader; maar heen tot Mijn broeders, en zeg hun Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.  En in Lukas 24 vers 39 lezen wij het volgende: Ziet Mijn handen en Mijn voeten: want Ik ben het Zelf, Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb. Het kan zijn dat tussen deze gebeurtenissen de Heere als was opgevaren naar de hemel. Er zijn geen bewijzen voor dit maar een ding staat vast en dat is dat Hij Christus naar de hemel is opgevaren en dat lichamelijk. Laten wij met elkaar Handelingen 1 vers 9 lezen: En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. In Hebreeen 8 vers 4 lezen wij: Want indien hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn, dewijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren.  Zoals de Hogepriester eens per jaar in het Heilige der Heiligen mocht binnengaan wat symbolisch was. Het Heilige der Heiligen van de tempel was een  type of schaduw  van de plaats waar God is in de hemel. Voor de Hebreeen is Christus de Hogepriester. In Hebreeen 4 vers 14 t/m 16 lezen wij: Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. 

Niet alleen was de jaarlijkse intree in het Heilige der Heiligen van de hogepriester een type of schaduw van Christus hemelvaart of opvaring maar de terugkeer van de hogepriester naar het volk  is ook een type van de wederkomst van Christus voor Zijn volk en dat Hij als Koning zal regeren 1000 jaar op aarde. 

Onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven zit Christus aan de rechterhand van de Vader en Hij bidt ook voor ons. Laten wij nogmaals lezen Romeinen 8 vers 34: Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja , wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt (voorspraak houdt voor ons)  Aan het einde van deze Bedeling van Genade Efeze 3:1-3 zullen wij als leden van het Lichaam van Christus opgenomen worden naar de hemel de Heere tegemoet en zullen wij altijd bij de Heere zijn. I Thessalonicensen 4:13-18.

Voor Israel zal de Heere Jezus Christus terugkeren op aarde om als Koning te gaan regeren op deze aarde en geheel Israel zal zalig/behouden worden. Dat is Gods doel met Israel voor de toekomst. Eerst zal de Opname van de Gemeente plaatsvinden en dan de Grote Verdrukking en na de Grote Verdrukking komt de Heere op aarde! Dit is zijn Tweede Komst of Wederkomst. 

Deel 4

Het belang van de betekenis van de hemelvaart 

Het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus is wat Hij op het kruis volbracht heeft voor de redding van ongeredde mensen. Het hemelvaartswerk is dat Hij nu momenteel aan het volbrengen voor degenen die gered zijn. Als er geen verschil tussen deze twee werken van Christus zou zijn hoe konden we dan Christus Hoge Priesterlijk gebed uitleggen? Ik bid niet voor de wereld maar voor degenen die U mij gegeven heeft. We weten dat Christus de wereld zo lief had dat Hij Zichzelf gaf voor deze wereld. Dit deed Hij als Redder der wereld. Maar als Hogepriester, als Hoofd van het Lichaam van Christus, de Gemeente Christus heeft de voorspraak bij de Vader voor degenen die van Hem zijn, wij dus, de leden van het Lichaam van Christus die Hem hebben aangenomen. Hij, Christus zit aan de rechterhand van de Vader en bid en pleit voor ons nu. Wat een geweldige God hebben wij mijn broeders en zusters!!!!

Deel 5

De verheffing van Christus

Er zijn veel Nieuw Testamentische teksten die spreken van de verheffing van Christus na Zijn hemelvaart. Deze verheffing betekent niet dat de tweede Persoon van de Drieeenheid terugkeerde naar de positie die Hij bezat voordat Hij Mens werd (vleeswording) De verheffing heeft te maken met het Man zijn van onze Heiland en Redder. Het is niet de verheffing van God maar de verheffing van de Mens, Christus Jezus. De basis voor de verheffing zoals gegeven door de apostel Paulus is Zijn grote genadigheid om mens te worden en Zichzelf te vernederen, zelfs tot de dood aan het kruis. Laten wij lezen met elkaar Filippensen 2 vers 6 t/m 11: Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn, Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden  zijnde tot den dood, ja den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is,  Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel,en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

Het feit dat de verheffing of uitermate verhoging van de Heere Jezus Christus te maken heeft met Christus mannelijkheid wordt verder gelezen in Paulus schrijven over Zijn glorieuze lichaam, Zijn opstandingslichaam!! Laten wij lezen Filippensen 3 vers 21: Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. Dit gaat echt gebeuren in de nabije toekomst mijn broeders en zusters in onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wij zullen een nieuw lichaam ontvangen als wij toevergaderd zijn tot Hem bij de opname van de Gemeente!! Want een wondervolle God hebben wij en wij mogen God elke dag voor dit danken. Wij leven nu onder de bedeling van Gods Genade vanwege het feit dat Israel God weigerde en zich aansloot bij de rest van de wereld tegen God. Daardoor introduceerde God een nieuwe bedeling, de bedeling van Genade Efeze 3:1-3 en door de apostel Paulus leren wij dat Christus  als Hoofd van de Gemeente uitermate verhoogd is en aan de rechterhand van de Vader zit en bid en pleit voor ons!